Podstawy geodezji inżynieryjnej i standardy techniczne cz.1 Geodezja w budownictwie: ogólnym, drogowym i ziemnym

Podstawy geodezji inżynieryjnej i standardy techniczne cz.1 Geodezja w budownictwie: ogólnym, drogowym i ziemnym

Cena: 59.00 zł
Cena: 56.05 zł
autor:Andrzej Jagielski
ISBN:9788392288497
Wydawnictwo:Geodpis Wydawnictwo
Ilość stron:460
Wydanie:2020
Format:B5
Oprawa:miękka
Słowo wstępne
Według intencji autora problematyka poruszona w niniejszym podręczniku ma stanowić wdrożenie Czytelnika do przedmiotu geodezja inżynieryjna, nauczanego w technikach geodezyjnych i wykładanego na wydziałach geodezyjnych wyższych uczelni technicznych. Jest to ważny dział geodezji, zajmujący się wybranymi zagadnieniami z zakresu
praktycznych zastosowań pomiarów i opracowań geodezyjnych do rozwiązywania okre-
ślonych zagadnień projektowych i realizacyjnych w poszczególnych dziedzinach nauki,
techniki i gospodarki, a szczególnie w różnych asortymentach budownictwa i przemyśle.
Treść rozdziału 1 obejmuje omówienie podstawowych zadań geodezji inżynieryjnej
i udziału związanych z nią technik pomiarowych w poszczególnych etapach procesów inwestycyjnych oraz obsłudze i monitoringu funkcjonujących obiektów budowlanych
i przemysłowych. W trakcie planowania inwestycji nieodzowne są podkłady mapowe,
a szczególnie określony typ mapy tematycznej, zwany mapą do celów projektowych. Do
projektowania i wykonawstwa obiektów budowlanych przydatne są również inne materia-
ły geodezyjne w formie analogowej lub cyfrowej, przybierające przeważnie postać profilów, przekrojów terenu i budowli oraz wizualizacje w postaci obrazów perspektywicznych
i numerycznych modeli terenu zbudowanych przy użyciu technik komputerowych. Procesy
inwestycyjne oraz ich obsługa geodezyjna muszą być prowadzone w oparciu o liczne
przepisy prawne, geodezyjne standardy techniczne, specyfikacje oraz normy scharakteryzowane pokrótce w rozdziale 1 tego podręcznika.
Rozdział 2 został poświęcony roli geodezji w budownictwie ogólnym, a w szczególności pomiarom realizacyjnym, będących zespołem czynności geodezyjnych, których celem jest wyznaczenie w terenie przestrzennego położenia obiektów projektowanych, uzyskanie zgodności kształtów wymiarów realizowanych obiektów z danymi projektów technicznych oraz kontrolowanie zgodności, położenia, kształtu i wymiarów obiektów budowlanych z danymi planu realizacyjnego i projektu technicznego.
Rozdział 3 odnosi się do zadań geodezji realizowanych w budownictwie drogowym
w tym: tyczenia elementów osi tras, ze szczególnym uwzględnieniem tras dróg kołowych,
których elementami geometrycznymi w planie są odcinki proste, łuki kołowe i krzywe
przejściowe, zaś w profilu − proste o zadanym spadku i łuki pionowe, będące składnikami
niwelety.
W rozdziale 4 zostały wyszczególnione prace geodezyjne w budownictwie ziemnym
ze szczególnym uwzględnieniem metod obliczania objętości mas ziemnych, tworzących
określone budowle, przeważnie w formie nasypów lub wykopów bądź stanowiących pryzmy materiału przeznaczonego do wykonania robót ziemnych.
Na koniec słowa wstępnego autor pragnie wyrazić serdecznie podziękowanie panu
profesorowi Janowi Gocałowi z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie - opiniodawcy
pierwszego wydania tego podręcznika za pozytywną ocenę i cenne wskazania dotyczące
ulepszenia treści tej książki.
Praca nad tekstem II wydania podręcznika została ukończona w październiku 2020 r.
Andrzej Jagielski


powrót do Podstawy geodezji inżynieryjnej i standardy techniczne cz.1 Geodezja w budownictwie: ogólnym, drogowym i ziemnym ->