Geodezja w teorii i praktyce część 2 - Andrzej Jagielski

Geodezja w teorii i praktyce część 2 - Andrzej Jagielski

Cena: 52.99 zł
Cena: 50.34 zł
autor:Andrzej Jagielski
ISBN:978-83-936 926-1-3
Wydawnictwo:Geodpis Wydawnictwo
Ilość stron:419
Wydanie:2019
Format:16X23CM
Oprawa:MIĘKKA
GEODEZJA I, w teorii i praktyce CZ. 2 - NOWOŚĆ Przedmowa do wydania IV Czwarta edycja podręcznika Geodezja I (z wprowadzonym aktualnie uzupełnieniem tytułu o słowa „w teorii i praktyce”) powstała na bazie kilku wcześniejszych pozycji książkowych napisanych przez autora w latach 1999 2010, w tym głównie: skryptu Wykłady i ćwiczenia z geodezji I , wydania I książki Przewodnik do ćwiczeń z geodezji I, o treści związanej bezpośrednio z ćwiczeniami geodezyjnymi oraz dwóch wydań książki Geodezja I, obejmującej tematykę wykładów z przedmiotu „Geodezyjne pomiary szczegółowe”, prowadzonych w latach 1990 – 2011 przez autora dla studentów I roku Z uwagi na znaczącą zbieżność opisywanej tematyki z programem nauczania geodezji w technikach geodezyjnych i studiach policealnych, wymienione wyżej podręczniki były z powodzeniem wykorzystywane w całej Polsce w ramach kształcenia geodetów na poziomie szkolnictwa średniego.
Wydanie IV książki „Geodezja I w teorii i praktyce” stanowi powrót do pierwotnej koncepcji połączenia w tym samym podręczniku zagadnień teoretycznych i praktycznych. Jak wykazały doświadczenia z lat poprzednich jednoczesne operowanie dwiema odrębnymi książkami do wykładów i do ćwiczeń jest nieco kłopotliwe, a ponadto w drugiej książce nie można uniknąć powtarzania pewnych wiadomości ogólnych, wprowadzających ucznia lub studenta do praktycznego rozwiązywania konkretnych zadań geodezyjnych. Pominięcie tych powtórzeń pozwoliło, przy relatywnie niezmienionej objętości tekstu obu części niniejszego wydania podręcznika w porównaniu z łączną objętością Geodezji IPrzewodnika do ćwiczeń, na wzbogacenie treści o dodatkowe zagadnienia nieujęte w poprzednim wydaniu. Należy tu między innymi wymienić: poszerzone wiadomości z zakresu historii geodezji i kartografii, opisy nowszych instrumentów firmy Leica, w tym m. in.: teodolitów cyfrowych Builder, niwelatora kodowego Sprinter, tachimetru elektronicznego TS 02 oraz nowy rozdział poświęcony standardom technicznym wprowadzonym poprzez niedawne akty wykonawcze do ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Obecnie książka Geodezja I składa się z dwu części (tomów) i czternastu rozdziałów (poprzednio 12), zawierających wiadomości z podstawowych działów geodezji ogólnej: bezpośrednie i pośrednie pomiary liniowe, tyczenie kątów prostych, pomiar kątów poziomych i pionowych, rachunek współrzędnych, obliczanie pól, niwelacja, pomiary sytuacyjne, sporządzanie map wielkoskalowych. Wyliczenie to wskazuje, że podręcznik obejmuje znaczny zakres wiedzy zawodowej, koniecznej do opanowania w stosunkowo krótkim czasie i stanowiącej niezbędną podstawę do nauki dalszych przedmiotów zawodowych.
Dalsze partie materiału z geodezji ogólnej zostały ujęte w kolejnej książce pt. Geodezja II, jak również innych pozycji książkowych i artykułach wymienionych na końcu części 2 w zestawieniu bibliograficznym. Niektóre elementy tych publikacji zostały również wykorzystane w niniejszym wydaniu podręcznika.
W tym miejscu pragnę ponowić składane w poprzednich edycjach podręcznika Geodezja I serdeczne podziękowania dla opiniodawców książek źródłowych, na bazie których powstała ta praca. Z tego tytułu składam wyrazy mej wdzięczności Panom Profesorom: Jackowi Szewczykowi, Mirosławowi Żakowi oraz nieodżałowanym, nieżyjącym już dziś Kolegom: ś. p. dr inż. Janowi Szczurkowi  oraz  ś. p. dr inż. Kazimierzowi Stawowemu za cenne wskazówki i udostępnione przez nich materiały, które znacząco wpłynęły na ulepszenie treści tej książki.
Andrzej Jagielski
 


powrót do Geodezja w teorii i praktyce część 2 - Andrzej Jagielski ->