Podstawy Geodezji Inżynieryjnej cz. 2 - Pomiary

Podstawy Geodezji Inżynieryjnej cz. 2 - Pomiary

Cena: 58.00 zł
autor:Andrzej Jagielski
ISBN:978-83-936926-5-1
Wydawnictwo:Geodpis Wydawnictwo
Ilość stron:474
Wydanie:2020
Format:B5
Oprawa:Miękka
Podstawy Geodezji Inżynieryjnej cz. 2, Pomiary: miejskie, inwentaryzacyjne, sieci uzbrojenia, przemieszczeń i odkształceń.                                                                                                      Słowo wstępne
Tematyka poruszona w tym podręczniku ma na celu przedstawienie wybranych zagadnień
z dziedziny geodezji inżynieryjnej. Niniejsza książka adresowana jest głównie do
nauczycieli i uczniów techników geodezyjnych oraz słuchaczy Policealnych Studiów Zawodowych
i Centrów Kształcenia Ustawicznego o specjalności geodezja, obejmuje bowiem
zagadnienia wyszczególnione w podstawie programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej
o oznaczeniu „311.104 - Technik Geodeta”. Autor ma również nadzieję, iż książka
ta okaże się również przydatna dla studentów wyższych uczelni technicznych,
a zwłaszcza tych, którzy zdobywają specjalistyczną wiedzę na wydziałach geodezyjnych.
Treść rozdziału 1 obejmuje omówienie specyfiki pomiarów geodezyjnych w warunkach
terenowych, jakie stwarzają duże aglomeracje miejskie, mających istotny wpływ na
zakres, organizację i przebieg prowadzonych na ich obszarze prac geodezyjnych. W szczególności
na wspomniane warunki składają się: wysoka zabudowa, duże zagęszczenie
obiektów sytuacyjnych i elementów infrastruktury technicznej, intensywny ruch kołowy
i pieszy. Oddziałują one na kształt i konstrukcję poziomych i wysokościowych osnów geodezyjnych
oraz dobór sprzętu i metod pomiarów szczegółowych. Typowa dla terenów
miejskich jest również różnorodność tematyki sporządzanych map.
Rozdział 2 został poświęcony inwentaryzacji powykonawczej i architektoniczno- budowlanej
przeprowadzanej z użyciem różnych technik geodezyjnych. W treści rozdziału 2
szczególną uwagę zwrócono na stosunkowo młodą i żywiołowo rozwijającą się technologię
naziemnego skaningu laserowego.
W rozdziale 3 zostały zawarte informacje odnoszące się do inwentaryzacji uzbrojenia
naziemnego, nadziemnego i podziemnego terenu oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu (GESUT) polegającej na przechowywaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji
przestrzennej i opisowej o obiektach uzbrojenia terenu. Rozdział 3 obejmuje również
opisy wykazywanych na mapie zasadniczej obiektów występujących w poszczególnych
rodzajach sieci (tj. głównie w sieciach: wodociągowych, gazowych, ciepłowniczych,
kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych).
Rozdział 4 dotyczy geodezyjnych pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektów
budowlanych oraz ich podłoża. W drugiej części tego rozdziału zostały omówione pomiary
geodezyjne budowli wieżowych ze szczególnym uwzględnieniem kominów przemysłowych.
W rozdziale 5 omówiono przepisy, technologie pomiarowe i prace geodezyjne związane
z gospodarką wodną.
Andrzej Jagielski

powrót do Podstawy Geodezji Inżynieryjnej cz. 2 - Pomiary ->