Szukaj

 


Kategorie


Wydawnictwa


Polecamy

 

Książka Tarbonus Wydawnictwo

Wymagania i ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Poradnik

Wymagania i ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Poradnik

Cena tradycyjna: 63.00 zł
Cena promocyjna: 56.70 zł
Oszczędzasz: 6.30 zł /-10%/

Autor:Marek Gałusza, Kazimierz Werner, Marian Śmidowski,
ISBN:978-83-7394-741-2
Wydawnictwo:Tarbonus Wydawnictwo
Ilość stron:140
Wydanie:2019
Wydanie (nr):XIV
Format:B5
Oprawa:miękka
Zagadnienia zawarte w poradniku stanowią niezastąpioną pomoc dla pracodawców wykonujących zadania służby BHP oraz zawodowych służb BHP podczas dokonywania oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.
Książka podzielona jest na dwie części:
Część I – zawiera wymagania przepisów, które są pomocne przy opracowywaniu oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie.
Część II – przedstawia sposób postępowania przy wykonywaniu oceny stanu bhp w zakładzie oraz wzór oceny stanu bhp w zakładzie.
Autorzy: Marek Gałusza, Marian Śmidowski, Kazimierz Werner.
Format: B5. 132 stron. Oprawa miękka foliowana.
Wydanie XIV. Stan prawny: Listopad 2019 r.zobacz spis treści
Spis treści
Wstęp 9
Wykaz najważniejszych skrótów 10
I. PODSTAWOWE WYMAGANIA W ZAKRESIE BEZPIECZEŃSTWA
I HIGIENY PRACY
1. Prawo pracy 11
1.1. Obowiązujące źródła prawa 11
1.2. Źródła prawa pracy 11
1.3. Wewnątrzzakładowe źródła prawa pracy 12
1.4. Zasady bezpieczeństwa i higieny pracy 13
1.5. Zasada uprzywilejowania pracownika 13
2. Prowadzenie dokumentacji pracowniczej 14
2.1. Dokumentowanie podjęcia pracy przez pracownika 14
2.2. Dokumenty dotyczące nawiązania stosunku pracy oraz przebiegu zatrudnienia
14
2.3. Dokumenty związane z rozwiązaniem albo wygaśnięciem stosunku
pracy oraz odpowiedzialnością pracownika 16
3. Badania lekarskie pracowników 17
3.1. Wstępne badania lekarskie 17
3.2. Okresowe i kontrolne badania lekarskie 17
3.3. Skierowanie na badania lekarskie 17
4. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy 18
5. Obiekty budowlane 22
5.1. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki 22
5.2. Oddawanie do użytku obiektów budowlanych 23
5.3. Utrzymanie obiektów budowlanych 24
5.4. Pomieszczenia higienicznosanitarne 26
5.4.1. Wymagania dla pomieszczeń higienicznosanitarnych 26
5.4.2. Szatnie pracownicze 26
5.4.3. Umywalnie i pomieszczenia natryskowe 27
4
Wymagania i ocena stanu bhp w zakładzie
5.4.4. Pomieszczenia do wypoczynku 27
5.4.5. Ustępy 28
5.4.6. Jadalnie 28
5.4.7. Pomieszczenia do prania, odkażania, suszenia i odpylania odzieży
i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej 29
5.4.8. Pomieszczenia do ogrzewania się pracowników 29
5.5. Pomieszczenia magazynowe i składowanie materiałów 30
5.5.1. Pomieszczenia magazynowe zamknięte 30
5.5.2. Magazynowanie na składowiskach otwartych, magazyny budowlane 31
6. Pomieszczenia pracy 31
6.1. Wymagania techniczne – ogólne 32
6.2. Oświetlenie 33
6.3. Ogrzewanie i wentylacja 33
7. Procesy pracy 34
7.1. Wymagania ogólne 34
7.2. Organizacja stanowisk pracy 34
8. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy – ocena ryzyka zawodowego
na stanowiskach pracy 36
8.1. Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy 36
8.2. Ocena ryzyka zawodowego występującego na stanowiskach pracy 37
8.2.1. Ryzyko zawodowe powodowane przez czynniki fizyczne 38
8.2.2. Ryzyko zawodowe powodowane czynnikami chemicznymi 43
8.2.3. Ryzyko zawodowe powodowane szkodliwymi czynnikami biologicznymi 44
8.2.4. Ryzyko zawodowe powodowane obciążeniem układu mięśniowo-szkieletowego
47
8.2.5. Ryzyko zawodowe powodowane występowaniem atmosfery wybuchowej 48
8.2.6. Podstawowe definicje oceny ryzyka zawodowego 48
8.2.7. Podstawowe cele oceny ryzyka zawodowego 51
8.2.8. Przebieg oceny ryzyka zawodowego 51
8.2.9. Informacje o ryzyku zawodowym występującym w pracy 51
5
Spis treści
9. Maszyny i inne urządzenia techniczne 54
9.1. Zasadnicze wymogi budowy maszyn 54
9.2. Ocena zgodności 55
9.2.1. Podstawy prawne 55
9.2.2. Podstawowe definicje z zakresu ochrony zgodności 56
9.3. Bezpieczeństwo użytkowania maszyn – regulacje prawne 57
9.4. Wzór książki kontroli maszyn i urządzeń 59
10. Ergonomia w kształtowaniu warunków pracy 62
10.1. Przepisy prawa dotyczące ergonomii 62
10.2. Definicja ergonomii 62
10.3. Kształtowanie ergonomicznych warunków pracy 62
11. Dodatkowe kwalifikacje zawodowe pracowników 63
11.1. Eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci 64
11.2. Obsługa i konserwacja urządzeń technicznych 65
11.3. Obsługa maszyn i urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
67
11.4. Kierowanie pojazdami w transporcie drogowym 67
11.5. Transport wewnątrzzakładowy – obsługa wózków jezdniowych z napędem
silnikowym 68
11.6. Zabezpieczanie i usuwanie wyrobów zawierających azbest 69
11.7. Wykonywanie prac spawalniczych 69
11.8. Prace budowlane 70
11.9. Prace z zakresu gospodarki leśnej 70
11.10. Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych 71
12. Stanowiska pracy wyposażone w monitory ekranowe 72
12.1. Akty prawne normujące bhp na stanowiskach pracy wyposażonych
w monitory ekranowe
12.2. Obowiązki w zakresie bhp pracodawców zatrudniających pracowników

na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe 73

12.3. Zapewnienie pracownikom okularów korygujących 73

12.4. Czas pracy przy obsłudze monitora ekranowego 74

12.5. Ocena warunków pracy na stanowiskach z monitorami ekranowymi 74

6

Wymagania i ocena stanu bhp w zakładzie


13. Niebezpieczne i szkodliwe czynniki występujące w procesie pracy 75

13.1. Klasyfikacja niebezpiecznych i szkodliwych czynników występujących

w procesie pracy 75

13.2. Obowiązki pracodawcy wynikające z przepisów w zakresie ograniczenia

bądź likwidacji zagrożeń powodowanych niebezpiecznymi

i szkodliwymi czynnikami 76

13.3. Pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy 78

14. Profilaktyczne posiłki i napoje 80

14.1. Zapewnienie wody do picia 80

14.2. Posiłki profilaktyczne 81

14.3. Napoje w warunkach szczególnych 81

15. Prace szczególnie niebezpieczne 82

15.1. Rodzaje prac szczególnie niebezpiecznych 83

15.2. Zasady bezpiecznego wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych

83

15.2.1. Roboty budowlane, rozbiórkowe, remontowe i montażowe prowadzone

bez wstrzymania ruchu zakładu pracy lub jego części 83

15.2.2. Prace w zbiornikach, kanałach, wewnątrz urządzeń technicznych i w

innych niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych 83

15.2.3. Prace przy użyciu materiałów niebezpiecznych 85

15.2.4. Praca na wysokości 87

16. Transport wewnątrzzakładowy 91

16.1. Transport ręczny 91

16.2. Mechaniczny sposób przemieszczania materiałów 93

16.2.1. Drogi zakładowe 93

16.2.2. Drogi transportowe oraz drogi komunikacyjne dla pieszych wewnątrz

obiektów produkcyjnych i magazynowych 94

17. Środki ochrony indywidualnej 95

18. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 98

18.1. Wypadki przy pracy 98

18.2. Obowiązki pracodawcy 99

7

Spis treści

18.3. Powołanie zespołu powypadkowego 100

18.4. Zabezpieczenie miejsca wypadku 100

18.5. Obowiązki zespołu powypadkowego 101

18.6. Protokół powypadkowy 102

18.7. Rejestr wypadków przy pracy i statystyczna karta wypadku przy pracy 102

18.8. Wypadek na terenie innego zakładu 103

18.9. Wypadki w drodze do pracy lub z pracy 103

18.10. Wypadki przy pracy ubezpieczonych z danego tytułu 104

18.11. Choroby zawodowe 104

18.11.1. Pojęcie choroby zawodowej 104

18.11.2. Tryb zgłaszania i orzekania o chorobie zawodowej 105

18.11.3. Obowiązki pracodawcy 106

18.11.4. Postępowanie odwoławcze w sprawach chorób zawodowych 107

18.12. Procedury przy ubieganiu się o uzyskanie świadczenia z tytułu wypadku

przy pracy i choroby zawodowej 107

18.13. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych 108

18.14. Wypadki i choroby zawodowe powstałe w szczególnych okolicznościach 109

18.14.1. Wypadek w szczególnych okolicznościach 109

18.14.2. Choroba zawodowa nabyta w szczególnych okolicznościach 110

18.14.3. Świadczenia przysługujące z tytułu wypadku i choroby zawodowej 110

18.14.4. Postępowanie w sprawie świadczeń 111

19. Ochrona przeciwpożarowa 111

19.1. Podstawy prawne ochrony przeciwpożarowej 111

19.2. Pojęcie ochrony przeciwpożarowej 111

19.3. Obowiązki w zakresie ochrony przeciwpożarowej 112

19.4. Wyposażenie w sprzęt gaśniczy 112

19.5. Sposób rozmieszczania gaśnic 112

19.6. Konserwacje gaśnic 113

19.7. Drogi ewakuacji 113

19.8. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego 113

20. Ochrona środowiska 115

21. Zatrudnianie kobiet i młodocianych 116

8

Wymagania i ocena stanu bhp w zakładzie

21.1. Ochrona pracy kobiet 116

21.2. Uprawnienia związane z rodzicielstwem 117

21.3. Zatrudnianie młodocianych 119

22. Zasady współdziałania i koordynacji robót przy równoczesnym wykonywaniu

prac w zakładzie przez różne podmioty gospodarcze 120

23. Zapewnienie bhp w stosunkach pozapracowniczych 120

23.1. Umowy cywilnoprawne 120

23.2. Działalność gospodarcza na własny rachunek 122

23.3. Osoby niebiorące udziału w procesie pracy 123

24. Organy nadzoru nad warunkami pracy 123

24.1. Państwowa Inspekcja Pracy (PIP) 123

24.2. Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS) 124

24.3. Administracja architektoniczno-budowlana i nadzór budowlany 125

24.4. Państwowa Straż Pożarna (PSP) 127

24.5. Urząd Dozoru Technicznego (UDT) 128

24.6. Inspekcja Ochrony Środowiska (IOŚ) 128

24.7. Nadzór górniczy – Urzędy górnicze 128

24.8. Społeczna inspekcja pracy 129

II. OCENA STANU BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY W ZAKŁADZIE

25. Podstawy prawne dokonywania oceny stanu bhp w zakładzie 130

26. Dokumenty niezbędne do oceny stanu bezpieczeństwa i higieny

pracy 131

27. Tematyka oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy 131

28. Sposób wykonywania oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy

w zakładzie 132

28.1. Przykładowa lista kontrolna 132

28.2. Część opisowa oceny stanu bhp 135

29. Wzór oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie 135

Literatura

Opinie książki Wymagania i ocena stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie. Poradnik

Brak opinii.

Aby dodać swoją opinię, musisz się zalogować.

Koszyk

jest pusty

Logowanie


Darmowa Wysyłka

Brakuje 1000.00 zł do darmowej wysyłki poprzez:

- kurierska usługa DPD (przelew na konto),

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach, podaj swój adres e-mail.


Podaj swj e-mail:
W każdej chwili można się wypisać z listy newslettera. Nikomu nie udostępniamy adresów e-mail z naszej bazy.

Polecamy
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Strona główna  |   Twoje konto  |   Oferta  |   Nowości  |   Partnerzy  |   Koszyk  |   Mapa witryny  |   O Księgarni  |   Polityka prywatności  |   Kontakt
Copyright © Księgarnia Warszawa WAWA

Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.