Szukaj

 


Kategorie


Wydawnictwa


Polecamy

 

Książka Geodpis A. Jagielski Wydawnictwo

Podstawy Geodezji Inżynieryjnej cz. 2 - Pomiary

Podstawy Geodezji Inżynieryjnej cz. 2 - Pomiary

Cena tradycyjna: 58.00 zł
Cena promocyjna: 55.10 zł
Oszczędzasz: 2.90 zł /-5%/
niedostępna
Autor:Andrzej Jagielski,
ISBN:978-83-936926-5-1
Wydawnictwo:Geodpis Wydawnictwo
Ilość stron:474
Wydanie:2020
Format:B5
Oprawa:Miękka
Podstawy Geodezji Inżynieryjnej cz. 2, Pomiary: miejskie, inwentaryzacyjne, sieci uzbrojenia, przemieszczeń i odkształceń.                                                                                                      Słowo wstępne
Tematyka poruszona w tym podręczniku ma na celu przedstawienie wybranych zagadnień
z dziedziny geodezji inżynieryjnej. Niniejsza książka adresowana jest głównie do
nauczycieli i uczniów techników geodezyjnych oraz słuchaczy Policealnych Studiów Zawodowych
i Centrów Kształcenia Ustawicznego o specjalności geodezja, obejmuje bowiem
zagadnienia wyszczególnione w podstawie programowej Ministerstwa Edukacji Narodowej
o oznaczeniu „311.104 - Technik Geodeta”. Autor ma również nadzieję, iż książka
ta okaże się również przydatna dla studentów wyższych uczelni technicznych,
a zwłaszcza tych, którzy zdobywają specjalistyczną wiedzę na wydziałach geodezyjnych.
Treść rozdziału 1 obejmuje omówienie specyfiki pomiarów geodezyjnych w warunkach
terenowych, jakie stwarzają duże aglomeracje miejskie, mających istotny wpływ na
zakres, organizację i przebieg prowadzonych na ich obszarze prac geodezyjnych. W szczególności
na wspomniane warunki składają się: wysoka zabudowa, duże zagęszczenie
obiektów sytuacyjnych i elementów infrastruktury technicznej, intensywny ruch kołowy
i pieszy. Oddziałują one na kształt i konstrukcję poziomych i wysokościowych osnów geodezyjnych
oraz dobór sprzętu i metod pomiarów szczegółowych. Typowa dla terenów
miejskich jest również różnorodność tematyki sporządzanych map.
Rozdział 2 został poświęcony inwentaryzacji powykonawczej i architektoniczno- budowlanej
przeprowadzanej z użyciem różnych technik geodezyjnych. W treści rozdziału 2
szczególną uwagę zwrócono na stosunkowo młodą i żywiołowo rozwijającą się technologię
naziemnego skaningu laserowego.
W rozdziale 3 zostały zawarte informacje odnoszące się do inwentaryzacji uzbrojenia
naziemnego, nadziemnego i podziemnego terenu oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu (GESUT) polegającej na przechowywaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji
przestrzennej i opisowej o obiektach uzbrojenia terenu. Rozdział 3 obejmuje również
opisy wykazywanych na mapie zasadniczej obiektów występujących w poszczególnych
rodzajach sieci (tj. głównie w sieciach: wodociągowych, gazowych, ciepłowniczych,
kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych).
Rozdział 4 dotyczy geodezyjnych pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektów
budowlanych oraz ich podłoża. W drugiej części tego rozdziału zostały omówione pomiary
geodezyjne budowli wieżowych ze szczególnym uwzględnieniem kominów przemysłowych.
W rozdziale 5 omówiono przepisy, technologie pomiarowe i prace geodezyjne związane
z gospodarką wodną.
Andrzej Jagielskizobacz spis treści

zobacz fragment książki

SPIS TREŚCI:
Słowo wstępne ................................................................................................................................... 6
Wykaz wybranych skrótów wykorzystywanych w treści podręcznika ............................................. 7
Rozdział 1: Geodezyjne pomiary miejskie ....................................................................... 10
1.1. Specyfika prac geodezyjnych w miastach ................................................................................. 11
1.2. Osnowy geodezyjne zakładane w miastach ................................................................................. 9
1.3. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe w miastach (wg rozp. stand.) ………………………….. 19
1.3.1. Pomiary sytuacyjne …………………………………………………………………………………..... 19
1.3.2. Pomiary wysokościowe ……………………………………………………………………………….. 22
1.4. Mapy miejskie ........................................................................................................................... 24
1.4.1. Mapa zasadnicza (wg rozp. BDOT500) .................................................................................................. 24
1.4.2. Mapa ewidencyjna (wg rozp. egib) ....................................................................................................... 35
1.4.3. Miejskie mapy topograficzne i tematyczne ………………………………………...………………….. 37
1.4.4. Mapy do celów planowania przestrzennego ………………………………………...…..…………….. 42
Rozdział 2: Inwentaryzacja geodezyjna ........................................................................... 46
2.1. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza ............................................................................. 46
2.2. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana i urbanistyczna ……………………………….. 50
2.3. Osnowa inwentaryzacji architektonicznej …………………………………………………… 56
2.3.1. Pozioma osnowa pomiarowa .................................................................................................................. 56
2.3.2. Wysokościowa osnowa pomiarowa …………………………………………………..……………….. 59
2.4. Bezpośrednie pomiary inwentaryzacyjne ……………………………………………….….… 62
2.5. Uwagi o inwentaryzacji architektonicznej metodą fotogrametrii naziemnej ........…. 68
2.6. Inwentaryzacja architektoniczna metodą naziemnego skaningu laserowego ........................... 71
Bibliografia do rozdziałów 1 i 2 ................................................................................................ 78
Rozdział 3: Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (GESUT) ........................... 80
3.1. Podstawy prawne GESUT.......................................................................................................... 80
3.1.1. Przepisy o GESUT zawarte w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne .......................................... 80
3.1.2. Zakładanie i wykorzystywanie baz danych GESUT ............................................................................... 85
3.1.3. Klasyfikacja obiektów baz danych GESUT ........................................................................................... 87
3.1.4. Wprowadzanie obiektów do powiatowych baz danych GESUT ............................................................ 92
3.2. Przedstawianie obiektów GESUT na mapie zasadniczej .......................................................... 93
3.3. Obiekty GESUT ...................................................................................................................... 106
3.4. Sieci uzbrojenia terenu ............................................................................................................ 121
3.4.1. Podział sieci uzbrojenia ........................................................................................................................ 121
3.4.2. Sieci wodociągowe ............................................................................................................................... 122
3.4.3. Przewody wodociągowe ....................................................................................................................... 125
3.4.4. Kanalizacja – pojęcia podstawowe ....................................................................................................... 130
3.4.5. Podział sieci kanalizacyjnych ............................................………………..............................………. 132
3.4.6. Przewody kanalizacyjne ....................................................................................................................... 135
3.4.7. Uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych .............................................................................................. 139
3.4.8. Sieci gazowe ......................................................................................................................................... 148
3.4.9. Sieci ciepłownicze ................................................................................................................................ 161
3.4.10. Sieci elektroenergetyczne ................................................................................................................... 169
3.4.11. Sieci telekomunikacyjne ..................................................................................................................... 184
3.4.12. Projektowanie lokalizacji sieci uzbrojenia terenu ............................................................................... 188
3.5. Tyczenie sieci uzbrojenia terenu ................................................................................ 197
3.6. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia terenu ...................................... 204
3.6.1. Inwentaryzacja bezpośrednia ................................................................................................................ 204
3.6.2. Pomiar przewodów w odkrywkach terenowych ................................................................................... 212
3.6.3. Inwentaryzacja bezpośrednia przewodów w zakładach przemysłowych ............................................. 213
3.6.4. Inwentaryzacja pośrednia przewodów podziemnych ........................................................................... 223
3.7. Wykrywacze uzbrojenia podziemnego .................................................................................... 229
3.8. Prace geodezyjne związane z elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi ..................... 244
3
3.9. Służebność przesyłu ................................................................................................................ 262
3.10. Bezpieczeństwo podczas prac geodezyjnych związanych z uzbrojeniem terenu ................. 265
Bibliografia do rozdziału 3 ...................................................................................................... 270
Rozdział 4: Geodezyjne pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów
budowlanych oraz ich podłoża .................................................................... 273
4.1. Pojęcia podstawowe ............................................................................................................. 273
4.2. Pomiary odkształceń i przemieszczeń w świetle przepisów i standardów .............................. 277
4.3. Metody pomiaru przemieszczeń i odkształceń ........................................................................ 284
4.3.1. Przegląd metod ...................................................................................................................................... 284
4.3.2. Sieci trygonometryczne ......................................................................................................................... 285
4.3.3. Sieci kątowo-liniowe i liniowe .............................................................................................................. 288
4.3.4. Metoda prostej odniesienia .................................................................................................................... 289
4.3.5. Metoda niwelacji geometrycznej .......................................................................................................... 293
4.3.6. Metoda niwelacji trygonometrycznej .................................................................................................... 304
4.3.7. Metoda niwelacji hydrostatycznej ........................................................................................................ 306
4.3.8. Metody pozycjonowania satelitarnego .................................................................................................. 311
4.3.9. Metody fotogrametryczne ..................................................................................................................... 314
4.3.10. Metody fizykalne ................................................................................................................................ 320
4.4. Opracowanie wyników pomiaru przemieszczeń ..................................................................... 333
4.4.1. Układy odniesienia …………………...……………...........................................................…………. 333
4.4.2. Identyfikacja punktów odniesienia ....................................................................................................... 335
4.4.3. Wyrównanie sieci kontrolnych ............................................................................................................. 338
4.4.4. Prezentacja wyników pomiarów przemieszczeń ................................................................................... 341
4.5. Pomiary kominów przemysłowych ......................................................................................... 348
4.5.1. Podstawowe informacje o budowlach wieżowych i kominach przemysłowych .................................. 348
4.5.2. Prace geodezyjne przed rozpoczęciem budowy komina ...................................................................... 352
4.5.3. Prace geodezyjne podczas budowy komina .......................................................................................... 354
4.5.4. Inwentaryzacja powykonawcza kominów przemysłowych .................................................................. 357
4.5.5. Okresowe pomiary kontrolne kominów przemysłowych ..................................................................... 355
4.5.6. Niwelacja reperów ................................................................................................................................ 359
4.5.7. Przegląd metod badań pionowości osi kominów przemysłowych ....................................................... 360
4.5.8. Metoda trygonometryczna .................................................................................................................... 361
4.5.9. Metoda przestrzennych wcięć w przód ................................................................................................. 367
4.5.10. Metoda bezpośredniego rzutowania na poziomą łatę ......................................................................... 370
4.5.11. Metoda fotogrametryczna ................................................................................................................... 372
Bibliografia do rozdziału 4 ....................................................................................................... 374
Rozdział 5: Pomiary wodne ............................................................................................. 377
5.1. Pojęcia podstawowe z dziedziny gospodarki wodnej .............................................................. 377
5.2. Zarządzanie gospodarką wodną w Polsce ............................................................................... 380
5.3. Zakresy korzystania z wód i ich własność (wg ustawy Pwod)................................................. 384
5.4. Granice gruntów pokrytych wodami ....................................................................................... 385
5.5. Zgoda wodnoprawna ................................................................................................................ 387
5.6. System informacyjny zarządzania wodami ............................................................................. 392
5.7. Dokumenty geodezyjne sporządzane dla potrzeb gospodarki wodnej .................................... 393
5.7.1. Mapy do celów projektowania urządzeń wodnych ............................................................................... 393
5.7.2. Dokumenty geodezyjne i kartograficzne sporządzane w ramach zgody wodnoprawnej ...................... 396
5.7.3. Mapy wykorzystywane w dokumentacji przeciwpowodziowej ........................................................... 397
5.7.4. Mapy hydrograficzne ............................................................................................................................. 400
5.8. Przekroje obiektów wodnych ................................................................................................... 402
5.9. Osnowa geodezyjna pomiarów wodnych ...................................................................... .......... 405
5.9.1. Osnowa pozioma ................................................................................................................................... 405
5.9.2. Osnowa wysokościowa ......................................................................................................................... 407
5.10. Pomiary hydrologiczne .......................................................................................................... 410
5.10.1. Pomiar stanu wody ............................................................................................................................. 410
5.10.2. Pomiary głębokości obiektów wodnych .............................................................................................. 416
5.10.3. Pomiar spadku podłużnego zwierciadła wody .................................................................................... 423
5.10.4. Pomiar prędkości przepływu wody w ciekach .................................................................................... 424
5.11. Pomocnicze prace projektowe ................................................................................................ 427
5.11.1. Wyznaczenie granic zlewni powierzchniowych ................................................................................. 427
5.11.2. Wyznaczenie linii zalewu .................................................................................................................... 432
5.12. Prace geodezyjne na rzecz melioracji wodnych ..................................................................... 437
5.13. Podstawowe informacje o budowlach hydrotechnicznych .................................................... 445
5.13.1. Regulacja cieków ................................................................................................................................ 445
5.13.2. Budowle regulacyjne ........................................................................................................................... 447
5.13.3. Budowle piętrzące ............................................................................................................................... 450
5.14. Prace geodezyjne w budownictwie wodnym ......................................................................... 469
5.14.1. Prace geodezyjne podczas regulacji cieków wodnych ........................................................................ 469
5.14.2. Prace geodezyjne podczas realizacji i inwentaryzacji budowli hydrotechnicznych ........................... 471
Bibliografia do rozdziału 5 ....................................................................................................... 475
Opinie książki Podstawy Geodezji Inżynieryjnej cz. 2 - Pomiary

Brak opinii.

Aby dodać swoją opinię, musisz się zalogować.

Koszyk

jest pusty

Logowanie


Darmowa Wysyłka

Brakuje 1000.00 zł do darmowej wysyłki poprzez:

- kurierska usługa DPD (przelew na konto),

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach, podaj swój adres e-mail.


Podaj swj e-mail:
W każdej chwili można się wypisać z listy newslettera. Nikomu nie udostępniamy adresów e-mail z naszej bazy.

Polecamy
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Strona główna  |   Twoje konto  |   Oferta  |   Nowości  |   Partnerzy  |   Koszyk  |   Mapa witryny  |   O Księgarni  |   Polityka prywatności  |   Kontakt
Copyright © Księgarnia Warszawa WAWA

Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.