Szukaj

 


Kategorie


Wydawnictwa


Polecamy

 

Książka Tarbonus Wydawnictwo

Wózki jezdniowe Praktyczny poradnik do szkoleń

Wózki jezdniowe Praktyczny poradnik do szkoleń

Cena tradycyjna: 63.00 zł
Cena promocyjna: 56.70 zł
Oszczędzasz: 6.30 zł /-10%/

Autor:Lech Michalski, Piotr Nowak-Borysławski,
ISBN:978-83-7394-764-1
Wydawnictwo:Tarbonus Wydawnictwo
Ilość stron:152
Wydanie:2020
Wydanie (nr):XI
Format:B5
Oprawa:miękka
OpisSPIS TREŚCI
Praktyczny poradnik do szkoleń zawiera kompleksowy, a zatem niezbędny materiał potrzebny do uzyskania uprawnień na obsługę wózków jezdniowych.
W przystępny sposób opisuje techniki bezpiecznego manewrowania, a także przewożenia osób oraz rzeczy. Autorzy przedstawiają między innymi wózki unoszące prowadzone przez operatora i z podestem dla operatora, wózki podnośnikowe:
  • z czołowym mechanizmem podnoszenia
  • z bocznym mechanizmem podnoszenia
  • prowadzone przez operatora
  • specjalizowane z obsługującym podnoszonym wraz z ładunkiem
  • specjalizowane czołowo-boczne
Książka jest najlepszym i najbardziej aktualnym kompedium wiedzy z tego zakresu, gdyż przedstawione w niej wózki jezdniowe są obecnie najczęściej wykorzystywane.zobacz spis treści
Wstęp 9
1. Podstawowe wiadomości o dozorze technicznym 11
1.1. Pojęcie dozoru technicznego 11
1.2. Akty prawne regulujące zagadnienia związane z dozorem technicznym 11
1.3. Jednostki uprawnione do wykonywania dozoru technicznego 11
1.4. Zakres działania Urzędu Dozoru Technicznego 12
1.5. Podmioty wykonujące czynności dozoru technicznego 12
1.6. Przykłady urządzeń technicznych objętych dozorem technicznym 12
1.7. Zakres i formy wykonywania dozoru technicznego 13
1.8. Rodzaje i cele badań technicznych przewidzianych dla urządzeń
transportu bliskiego (UTB) 14
1.9. Próby przeciążeniowe stosowane podczas badań urządzeń technicznych 16
1.10. Dokumentacja urządzeń transportu bliskiego 16
1.11. Terminy, w jakich inspektor wykonuje czynności z zakresu dozoru
technicznego oraz rodzaje dokumentów potwierdzających fakt ich
realizacji 17
1.12. Czynności przeprowadzane przez konserwatora UTB, zgodnie z instrukcją
konserwacji opracowaną przez wytwórcę 17
1.13. Terminy, w jakich konserwator wykonuje przeglądy UTB oraz miejsce,
gdzie odnotowuje się fakt ich przeprowadzenia 18
1.14. Przepisy karne dotyczące dozoru technicznego 18
1.15. Podstawowe pojęcia 19
2. Wymagania stawiane operatorom wózków jezdniowych 20
2.1. Ogólne wymagania stawiane kandydatom na operatorów wózków
jezdniowych 20
2.2. Wymagane uprawnienia 20
2.3. Problematyka uprawnień na „Ładowarki teleskopowe” 22
2.4. Wzory dokumentów 23
3. Podstawowe wiadomości z mechaniki i statyki 31
3.1. Podstawowe jednostki miar dla wybranych zjawisk fizycznych 31
3.2. Pojęcie siły 32
3.3. Moment siły 33
4
Wózki jezdniowe – praktyczny poradnik do szkoleń
3.4. Wypadkowa sił i sposoby jej wyznaczania 33
3.5. Podstawowe rodzaje obciążeń 33
3.6. Środek ciężkości i sposób jego wyznaczania 34
3.7. Pojęcie stateczności 35
3.8. Tarcie 37
4. Podstawowe wiadomości z budowy maszyn 38
4.1. Wiadomości ogólne 38
4.2. Rodzaje połączeń 38
4.3. Osie i wały 40
4.4. Łożyska 40
4.5. Sprzęgła 41
4.6. Przekładnie 41
4.7. Hamulce 42
5. Definicja oraz podział wózków jezdniowych 43
5.1. Definicja wózka jezdniowego 43
5.2. Rodzaje i podział wózków jezdniowych 43
5.3. Definicja wózka jezdniowego podnośnikowego 44
5.4. Rodzaje i podział wózków jezdniowych podnośnikowych 44
5.5. Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem
podnoszenia 46
5.6. Pomocniczy osprzęt roboczy 47
6. Parametry techniczno-eksploatacyjne wózków jezdniowych 49
6.1. Podstawowe parametry wózków jezdniowych 49
6.1.1. Wielkości znamionowe 49
6.1.2. Wysokość podnoszenia 50
6.1.3. Pochylenie masztu oraz przesuw wideł 50
6.1.4. Zdolność pokonywania wzniesień 50
6.1.5. Promień zawracania 51
6.1.6. Prędkość ruchów roboczych 52
6.1.7. Ciężar wózka oraz nacisk kół na podłoże 52
6.2. Stateczność wózka 54
6.2.1. Wiadomości wstępne 54
5
Spis treści
6.2.2. Udźwig zredukowany 56
6.2.3. Przyczyny redukcji udźwigu 58
6.2.4. Diagram udźwigu wózka 58
6.2.5. Jak odczytać wielkość zredukowanego udźwigu 60
7. Budowa wózków jezdniowych 61
7.1. Wiadomości ogólne 61
7.2. Układ napędowy 62
7.3. Układ przeniesienia napędu 63
7.3.1. Układ mechaniczny ze sprzęgłem ciernym 64
7.3.2. Układ mechaniczny ze sprzęgłem hydraulicznym 64
7.3.3. Przekładnia hydrokinetyczna 65
7.3.4. Przekładnia hydrostatyczna 66
7.4. Układ hydrauliczny (hydrostatyczny) 68
7.5. Układ podnoszenia 74
7.6. Układ elektryczny 80
7.7. Układ hamulcowy 81
7.8. Układ kierowniczy 82
7.9. Ogumienie 84
8. Zastosowanie LPG w wózkach jezdniowych 86
8.1. Pojęcie gazu płynnego LPG 86
8.2. Właściwości fizykochemiczne 87
8.2.1. Stan skupienia, barwa i zapach 87
8.2.2. Gęstość względem powietrza i wody 88
8.2.3. Rozszerzalność w stanie skroplonym 88
8.2.4. Prężność pary nasyconej (ciśnienie nasycenia) 88
8.2.5. Ciepło parowania oraz temperatura wrzenia 89
8.3. Właściwości palne (w tym granice wybuchowości) 89
8.4. Zbiorniki służące do zasilania wózków jezdniowych 90
8.5. Przechowywanie butli z mieszaniną LPG 92
8.6. Procedura wymiany butli w wózku jezdniowym 94
8.7. Postępowanie w sytuacjach kryzysowych 95
8.7.1. Postępowanie na wypadek zaistnienia pożaru 96
6
Wózki jezdniowe – praktyczny poradnik do szkoleń
8.7.2. Postępowanie na wypadek niekontrolowanego uwolnienia się gazu do
atmosfery 96
8.7.3. Udzielanie pierwszej pomocy 97
9. Bezpieczna eksploatacja wózków jezdniowych 98
9.1. Transport wewnętrzny i elementy ładunkoznawstwa 98
9.1.1. Transport wewnętrzny 98
9.1.2. Drogi transportowe 98
9.1.3. Ładunek 99
9.2. Obowiązki organizatora pracy 102
9.3. Czynności eksploatacyjne operatora wózka jezdniowego 104
9.3.1. Czynności przed przystąpieniem do pracy 104
9.3.2. Czynności operatora w trakcie pracy 105
9.3.3. Czynności po zakończeniu pracy 106
9.3.4. Czynności zabronione 107
9.4. Zasady bezpiecznej pracy wózkiem jezdniowym 108
9.4.1. Zasady bezpiecznego ruszania i hamowania 108
9.4.2. Zasady bezpiecznego manewrowania 109
9.4.2.1. Bezpieczna jazda z ładunkiem 109
9.4.2.2. Jazda z ładunkiem wielkogabarytowym 110
9.4.2.3. Pokonywanie zakrętów 111
9.4.2.4. Jazda po pochyłościach 111
9.4.3. Zasady bezpieczeństwa podczas wjazdu na stropy, mosty, windy, rampy,
wagony i naczepy samochodowe 112
9.4.3.1. Rampy załadowcze, samochody, wagony 112
9.4.3.2. Stropy, mosty, windy 113
9.4.4. Praca wózkiem spalinowym w pomieszczeniach 113
9.4.5. Transport materiałów niebezpiecznych 113
9.4.6. Praca wózkiem w strefach zagrożonych wybuchem 114
9.5. Technika transportu rzeczy i osób 116
9.5.1. Transport ładunku (podjęcie, przewóz, składowanie) 116
9.5.2. Transport ludzi (przewożenie lub podnoszenie) 118
9.6. Pierwsza pomoc przedlekarska 119
9.6.1. Organizacja akcji ratunkowej 119
9.6.1.1. Wezwanie pomocy 119
7
Spis treści
9.6.1.2. Bezpieczeństwo akcji ratunkowej 120
9.6.1.3. Apteczka pierwszej pomocy 121
9.6.2. Postępowanie w przypadku zranień i krwotoków 122
9.6.2.1. Zranienia 122
9.6.2.2. Krwotoki 122
9.6.3. Postępowanie w przypadku amputacji 123
9.6.4. Postępowanie w przypadku oparzeń i odmrożeń 124
9.6.4.1. Oparzenie termiczne 124
9.6.4.2. Oparzenie chemiczne 124
9.6.4.3. Porażenie prądem 124
9.6.4.4. Odmrożenie 125
9.6.5. Postępowanie w przypadku urazów kostnych i stawowych 126
9.6.5.1. Skręcenie 126
9.6.5.2. Zwichnięcie 126
9.6.5.3. Złamanie 126
9.6.5.4. Uraz kręgosłupa 127
9.6.6. Postępowanie w przypadku nagłych zachorowań 127
9.6.6.1. Omdlenie 127
9.6.6.2. Padaczka (epilepsja) 127
9.6.6.3. Zawał serca 128
9.6.6.4. Udar słoneczny 128
9.6.6.5. Udar cieplny 128
9.6.7. Postępowanie w przypadku zatruć 129
9.6.7.1. Zatrucie tlenkiem węgla 129
9.6.7.2. Zatrucie środkami żrącymi i rozpuszczalnikami organicznymi 129
9.7. Ochrona przeciwpożarowa 130
9.7.1. Pojęcie pożaru 130
9.7.2. Grupy pożarów 130
9.7.3. Materiały palne pożarowo niebezpieczne 131
9.7.4. Gaśnice 131
9.7.5. Postępowanie na wypadek pożaru 133
9.8. Ogólne zasady ruchu drogowego 134
9.8.1. Podstawowe pojęcia 134
9.8.2. Ruch drogowy i ruch pojazdów – zasady ogólne 137
9.8.3. Włączanie się do ruchu 137
8
Wózki jezdniowe – praktyczny poradnik do szkoleń
9.8.4. Prędkość i hamowanie 138
9.8.5. Zmiana kierunku jazdy lub pasa ruchu 138
9.8.6. Wymijanie, omijanie i cofanie 138
9.8.7. Wyprzedzanie 139
9.8.8. Przecinanie się kierunków ruchu 140
9.8.9. Ostrzeganie oraz jazda w warunkach zmniejszonej przejrzystości
powietrza 141
9.8.10. Holowanie 141
9.8.11. Porządek i bezpieczeństwo ruchu na drogach 142
9.8.12. Zatrzymanie i postój 144
9.8.13. Używanie świateł zewnętrznych 145
Bibliografia 147

Opinie książki Wózki jezdniowe Praktyczny poradnik do szkoleń

Brak opinii.

Aby dodać swoją opinię, musisz się zalogować.

Koszyk

jest pusty

Logowanie


Darmowa Wysyłka

Brakuje 1000.00 zł do darmowej wysyłki poprzez:

- kurierska usługa DPD (przelew na konto),

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach, podaj swój adres e-mail.


Podaj swj e-mail:
W każdej chwili można się wypisać z listy newslettera. Nikomu nie udostępniamy adresów e-mail z naszej bazy.

Polecamy
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Strona główna  |   Twoje konto  |   Oferta  |   Nowości  |   Partnerzy  |   Koszyk  |   Mapa witryny  |   O Księgarni  |   Polityka prywatności  |   Kontakt
Copyright © Księgarnia Warszawa WAWA

Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.