Szukaj

 


Kategorie


Wydawnictwa


Polecamy

 

Książka Geodpis A. Jagielski Wydawnictwo

Rysunki geodezyjne z elementami topografii i kartografii, Andrzej Jagielski

Rysunki geodezyjne z elementami topografii i kartografii, Andrzej Jagielski

Cena: 51.99 zł

Autor:Andrzej Jagielski,
ISBN:978-83-936926-6-8
Wydawnictwo:Geodpis Wydawnictwo
Ilość stron:305
Wydanie:2017
Format:B5
Oprawa:miękka klejona

INFORMACJA O NOWYM WYDANIU PODRĘCZNIKA „RYSUNKI GEODEZYJNE”
Szanowni Państwo!
Z przyjemnością informujemy o ukazaniu się w marcu 2017 r. nowego drugiego wydania podręcznika „Rysunki geo­dezyjne", uwzględniającego założenia podstawy programowej nauczania dla zawodu technik geodeta o oznaczeniu 311104. Nowością II wydania książki są kolorowe rysunki znaków kartograficznych mapy zasadniczej, map topograficznych i róż­nego rodzaju map jednostkowych
Z poważaniem: Wydawnictwo GEODPIS

Wstęp do wydania II
Wydanie I książki Rysunki geodezyjne z elementami topografii i kartografii z r. 2008 wyczerpało się, zaś treść tego podręcznika zwłaszcza w zakresie standardów sporządzania map wielkoskalowych uległa w znacznym stopniu dezaktualizacji wskutek utraty charakteru obligatoryjnego technicznych instrukcji geodezyjnych, których przepisy przestały obowiązywać
od dnia 8 czerwca 2012 r. Od tej daty, zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, zamiast instrukcji wydawanych przez Głównego Geodetę Kraju wykonawców prac
geodezyjnych zaczęły obowiązywać standardy techniczne zawarte w odpowiednich rozporządzeniach wydawanych przez Radę Ministrów i wytypowanych ministrów resortowych. Szczególne istotne znaczenie dla czynności związanych ze sporządzaniem geodezyjnych opracowań graficznych mają następujące wykonawcze akty prawne:
1) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów
topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028),
2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.
U. z 2012 r., poz. 1246),
3) rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników
tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. nr 263, poz. 1572),
4) rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352),
5) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 279 poz. 1642),
6) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań
tematycznych i specjalnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 222 poz. 1328),
7) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. „w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów
nieruchomości” (Dz. U. z 2004 r. nr 268 poz. 2663),
8) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587),
9) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. nr 38 poz. 454, tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1034),
10) rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z
dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. nr 45 poz. 453),
11) rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie
(Dz. U. nr 25 z dnia 13 marca 1995 r. poz. 133).
Aktualne (na luty 2017 r.) przepisy związane ze sporządzaniem geodezyjnych dokumentów graficznych: map, planów, szkiców i profili zostały uwzględnione w treści nowego wydania tej książki.zobacz spis treści
Wstęp............................................................... 6

Rozdział 1: Podstawy rysunku geodezyjnego i kartograficznego........ 7

1.1.  Wiadomości ogólne o rysowaniu................................... 7

1.1.1. Znaczenie rysunku w nauce i technice                          7

1.1.2. Przybory rysunkowe........................................... 8

1.1.3. Materiały kreślarskie....................................... 15

1.1.4. Elementy przybornika kreślarskiego                           19

1.1.5. Ulepszone narzędzia kreślarskie                              23

1.1.6. Pióra....................................................... 24

1.2.  Wykonanie opisów na rysunkach................................. 25

1.2.1. Pismo techniczne............................................ 25

1.2.2. Przykłady czcionek komputerowych naśladujących pismo techniczne       29

1.2.3. Pismo blokowe............................................... 30

Rozdział 2: Metody klasyczne sporządzania map wielkoskalowych...... 32

2.1.   Zarys historii mapy........................................... 32

2.1.1.  Rozwój historyczny map na świecie                            32

2.1.2.  Rys historyczny map przedstawiających ziemie polskie         36

2.2. Podstawowe wiadomości o mapach................................ 41

2.2.1. Wiadomości wprowadzające                                     41

2.2.2.  Skala mapy.................................................. 43

2.2.3.  Dokładność graficzna mapy                                    44

2.2.4.  Podziałki................................................... 45

2.3.   Wykonanie wielkoskalowej mapy analogowej...................... 49

2.3.1.  Kartowanie szczegółów zdjętych metodą ortogonalną            49

2.3.2.  Nanoszenie szczegółów zdjętych metodą biegunową              51

2.3.3.  Uzgodnienie styków i sprawdzenie dokładności graficznej pierworysu    56

2.3.4.  Redakcja mapy analogowej i jej wykreślenie                   57

2.3.5.  Siatka kwadratów, ramka sekcyjna i opisy pozaramkowe        58

Rozdział 3: Mapa zasadnicza....................................... 60

3.1.   Podstawy prawne tworzenia mapy zasadniczej.................... 60

3.2.   Skale mapy zasadniczej........................................ 62

3.3.   Opisy na mapie zasadniczej (wg rozp. BDOT500)................ 64

3.4.   Znaki kartograficzne stosowane na mapie zasadniczej (wg rozp. BDOT500)      71

3.5.   Wykazywanie obiektów na mapie zasadniczej.................... 101

Rozdział 4: Mapa ewidencyjna...................................... 110

4.1.   Podstawy prawne prowadzenia mapy ewidencyjnej................ 110

4.2.   Edycja mapy ewidencyjnej.................................... 111

4.3.   Sporządzanie wyrysów z mapy ewidencyjnej.................... 118

Rozdział 5: Opracowanie map wykorzystywanych w procesach budowlanych

i planistycznych                                          120

5.1.  Mapa do celów projektowych................................... 120

5.1.1.  Podstawy prawne sporządzania mapy do celów projektowych     120

5.1.2.  Treść i skala mapy do celów projektowych                   121

5.2.   Mapy do celów planowania przestrzennego...................... 126

5.3.   Mapa geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej................ 130

5.4.   Mapy do celów opiniodawczych................................. 133

Rozdział 6: Mapy do celów prawnych................................ 135

6.1.   Pojęcie mapy do celów prawnych............................... 135

6.2.   Mapa z projektem podziału nieruchomości...................... 136

6.3.   Mapy do zasiedzenia i ustalenia służebności gruntowej........ 140

6.4.   Mapa scalenia i podziału nieruchomości gruntowej............. 144

Rozdział 7: Wielkoskalowe mapy tematyczne........................ 146

7.1.   Pojęcie mapy tematycznej..................................... 146

7.2.   Mapy glebowe................................................. 147

7.2.1.  Mapy glebowo-rolnicze...................................... 148

7.2.2.  Mapa klasyfikacyjna........................................ 150

7.3.   Mapy leśne................................................... 153

7.3.1.  Informacje wstępne......................................... 153

7.3.2.  Mapy gospodarcze nadleśnictw i leśnictw                     155

7.3.3.  Leśna Mapa Numeryczna..................................... 158

Rozdział 8: Pomocnicze rysunki geodezyjne......................... 159

8.1. Szkice polowe pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych........ 159

8.1.1. Zasady ogólne sporządzania szkiców polowych pomiarów sytuacyjnych     159

8.1.2.  Szkic polowy pomiarów sytuacyjnych metodą ortogonalną      161

8.1.3.  Szkic polowy pomiarów sytuacyjnych metodą biegunową         164

8.1.4.  Szkic przeglądowy (zestawienie) szkiców polowych            166

8.1.5.  Szkice osnów pomiarowych będących oparciem dla pomiarów sytuacyjnych  166

8.1.6.  Szkice pomiarów sytuacyjno-wysokościowych                  169

8.1.7.  Szkice niwelacji reperów, przekrojów i powierzchniowej      172

8.2.   Szkice sporządzane podczas pomiarów realizacyjnych........... 177

8.2.1.  Szkic dokumentacyjny....................................... 177

8.2.2.  Szkic tyczenia............................................ 179

8.3.   Szkice graniczne............................................ 180

8.4.   Opisy topograficzne punktów osnowy geodezyjnej.............. 186

8.5.   Profile terenu.............................................. 192

8.5.1.  Profil podłużny........................................... 193

8.5.2.  Profile poprzeczne........................................ 195

Rozdział 9: Podstawy kartografii matematycznej.................... 197

9.1.   Zarys teorii odwzorowań kartograficznych.................... 197

9.1.1.  Wiadomości wstępne o odwzorowaniach kartograficznych        197

9.1.2.  Podział odwzorowań kartograficznych                         199

9.1.3.  Zniekształcenia odwzorowawcze                              201

9.2.   Odwzorowania płaszczyznowe................................... 203

9.2.1.  Odwzorowania azymutalne, centralne                          204

7.2.2.  Odwzorowania azymutalne, stereograficzne                   206

7.2.3.  Odwzorowania azymutalne, ortograficzne                      207

7.2.4.  Odwzorowanie azymutalne, równoodległo ściowe Postela        209

7.2.5.  Odwzorowania azymutalne, równopolowe Lamberta               211

7.2.6.  Porównanie niektórych właściwości odwzorowań płaszczyznowych 212

9.3.   Odwzorowania walcowe......................................... 214

9.3.1.  Odwzorowanie Mercatora..................................... 215

9.3.2.  Odwzorowanie Gaussa-Krugera                                 217

9.4.   Odwzorowania stożkowe........................................ 220

9.4.1.  Odwzorowanie stożkowe Ptolemeusza                           223

9.4.2.  Odwzorowanie równopolowe Albersa                            224

9.5.   Odwzorowania umowne.......................................... 225

9.6.   Odwzorowania i układy współrzędnych map polskich............. 227

9.6.1.  Państwowy system odniesień przestrzennych                   227

9.6.2.  Układ współrzędnych „1942” („Pułkowo - 1942”)               229

9.6.3.  Układ współrzędnych „1965”                                  231

9.6.4.  Układ współrzędnych „GUGiK -80”                             233

9.6.5.  Układ współrzędnych „PL-1992”                               234

9.6.6.  Układ współrzędnych „PL-2000”                               236

9.6.7.  Odwzorowanie i układ współrzędnych „UTM”                   239

Rozdział 10: Mapy topograficzne................................... 241

10.1.  Bazy danych BDOT10k i BDOO................................... 241

10.2.  Znaki umowne map topograficznych............................. 251

10.3.  Napisy na mapach topograficznych............................. 269

10.4.  Rzeźba terenu na mapach topograficznych...................... 276

10.5.  Ramka sekcyjna i opisy pozaramkowe........................... 279

Rozdział 11: Pomiary na mapach (kartometria)...................... 283

11.1.  Definicja i zadania kartometrii.............................. 283

11.2.  Pomiary współrzędnych i azymutów............................. 284

11.2.1. Pomiar współrzędnych prostokątnych punktów                 284

11.2.2. Pomiar współrzędnych geograficznych punktów                286

11.2.3. Pomiar azymutów........................................... 287

11.3.  Pomiar odległości............................................ 288

11.4.  Pomiar pola powierzchni...................................... 291

11.5.  Pomiary na mapie związane z rzeźbą terenu.................... 294

11.5.1. Wyznaczenie wysokości punktu położonego między warstwicami 294

11.5.2. Wyznaczenie spadku odcinka zawartego między warstwicami    294

11.5.3. Określenie średniej wysokości terenu                      296

11.5.4. Krzywa hipsograficzna..................................... 296

11.5.5.  Sporządzenie profilu i wyznaczenie kąta spadu terenu       298

11.6.   Obliczanie objętości form terenowych........................ 301

11.7.  Digitalizacja i wektoryzacja map............................. 302

11.8.  Pomiary na mapie numerycznej (na przykładzie programu MikroMap) 305
Opinie książki Rysunki geodezyjne z elementami topografii i kartografii, Andrzej Jagielski

Brak opinii.

Aby dodać swoją opinię, musisz się zalogować.

Koszyk

jest pusty

Logowanie


Darmowa Wysyłka

Brakuje 1000.00 zł do darmowej wysyłki poprzez:

- kurierska usługa DPD (przelew na konto),
- Poczta Ekonomiczna (przelew),

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach, podaj swój adres e-mail.


Podaj swj e-mail:
W każdej chwili można się wypisać z listy newslettera. Nikomu nie udostępniamy adresów e-mail z naszej bazy.

Polecamy
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Strona główna  |   Twoje konto  |   Oferta  |   Nowości  |   Partnerzy  |   Koszyk  |   Mapa witryny  |   O Księgarni  |   Polityka prywatności  |   Kontakt
Copyright © Księgarnia Warszawa WAWA

Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.