Szukaj

 


Kategorie


Wydawnictwa


Polecamy

 

Książka KRAM Wydawnictwo

Szkolne tablice historyczne

Szkolne tablice historyczne

Cena: 29.10 zł

Autor:Jarosz Jolanta,
ISBN:9788389171047
Wydawnictwo:KRAM Wydawnictwo
Ilość stron:576
Wydanie:2007
Format:A5
Oprawa:Miękka
Tablice, które trzymają Państwo w ręku, stanowią kompendium wiedzy historycznej.
W ich pierwszej części - poświęconej historii powszechnej - w sposób analityczny przedstawione zostały dzieje poszczególnych krajów europejskich w kolejnych epokach, a także zarysowane zostały dzieje krajów pozaeuropejskich. Część II natomiast w całości poświęcona została Polsce.
WSTĘP
HISTORIA POWSZECHNA

STAROŻYTNOŚĆ

1.    PREHISTORIA CZŁOWIEKA........................

2.    DZIEJE STAROŻYTNEGO EGIPTU ...................

3.    DZIEJE MEZOPOTAMII (BABILONIA I ASYRIA) ........

4.    PERSJA W STAROŻYTNOŚCI.......................

5.    STAROŻYTNA PALESTYNA ........................

6.    STAROŻYTNA KRETA.............................

7.    STAROŻYTNA GRECJA ...........................

8.    LITERATURA, NAUKA I SZTUKA STAROŻYTNEJ GRECJI. .

LITERATURA...................................

FILOZOFIA ....................................

MATEMATYKA I FIZYKA..........................

GEOGRAFIA I ASTRONOMIA .......................

HISTORIOGRAFIA ...............................

MEDYCYNA ...................................

SZTUKA ......................................

9.    STAROŻYTNY RZYM .............................

KRÓLESTWO ...................................

REPUBLIKA ...................................

CESARSTWO ...................................

10.    WĘDRÓWKI LUDÓW GERMAŃSKICH (III—VI w.) ........

ŚREDNIOWIECZE

11.    BIZANCJUM (VI-XI w.) ...........................

12.    ARABOWIE (VI-XI w.) ............................

13.    PAŃSTWO FRANKÓW (V-X w.) .....................

14.    ANGLIA (do połowy XI w.) .........................

15.    WŁOCHY (V-XV w.) ..............................

16.    NIEMCY (IX-XV w.) .............................

17.    CESARSTWO I PAPIESTWO. WALKA O INWESTYTURĘ . .

18.    HISZPANIA I PORTUGALIA (VII-XV w.) ..............

19.    WYPRAWY KRZYŻOWE ..........................

20.    FRANCJA (X-XV w.) .............................

21.    ANGLIA (XII-XV w.) .............................

22.    FRANCJA I ANGLIA W CZASIE WOJNY STULETNIEJ . . .

23.    PIERWSZE PAŃSTWA SŁOWIAŃSKIE ...............

24.    CZECHY (VII-XV w.) .............................

25.    WĘGRY (IX-XV w.) ..............................

26.    RUŚ (IX-XV w.) .................................
27.    LITWA (XIII-XIV w.) .........................................

28.    KRAJE SKANDYNAWSKIE (do XV w.) ............................

29.    PAŃSTWO MONGOLSKIE (XIII-XIV w.) ...........................

30.    BUŁGARIA I SERBIA (XII-XV w.) ...............................

31.    BIZANCJUM I TURCJA (XIII-XV w.) .............................

32.    WYBRANE OŚRODKI MIEJSKIE ŚREDNIOWIECZA .................

EPOKA NOWOŻYTNA XVI-XVIII W.

33.    HUMANIZM I ODRODZENIE ...................................

CHARAKTERYSTYKA ........................................

SZTUKA ..................................................

MYŚL POLITYCZNA .........................................

34.    WIELKIE ODKRYCIA I PODRÓŻE GEOGRAFICZNE ..................

35.    GŁÓWNE KIERUNKI REFORMACJI ..............................

36.    NIEMCY W OKRESIE REFORMACJI .............................

37.    STOSUNKI MIĘDZYNARODOWE XVI-XVIII w. .....................

38.    PAŃSTWA EUROPY XVI-XVIII w. ...............................

FRANCJA ..................................................

ANGLIA ...................................................

RZESZA NIEMIECKA ........................................

PRUSY I BRANDENBURGIA ...................................

HISZPANIA I PORTUGALIA ....................................

NIDERLANDY ..............................................

KRAJE SKANDYNAWSKIE .....................................

ROSJA ....................................................

TURCJA ...................................................

39.    WYBRANE DYNASTIE KRÓLEWSKIE ............................

40.    AMERYKA PÓŁNOCNA I STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI (XVI-XVIII w.)

41.    REWOLUCJA FRANCUSKA I OKRES NAPOLEOŃSKI (1789-1815) ......

EPOKA NOWOŻYTNA - XIX W.

42.    WIELKA BRYTANIA I IRLANDIA (1806-1913) .....................

43.    RESTAURACJA WE FRANCJI (1814-1847) ........................

44.    AUSTRO-WĘGRY (1806-1848) .................................

45.    WIOSNA LUDÓW ............................................

WŁOCHY ..................................................

FRANCJA ..................................................

AUSTRIA ..................................................

PRUSY I KRAJE NIEMIECKIE .................................

46.    NIEMCY (1806-1914) ........................................

47.    FRANCJA (1848-1914) .......................................

48.    AUSTRO-WĘGRY (1849-1914) .................................

49.    WŁOCHY (1800-1914) ........................................

50.    BELGIA (1789-1914) ........................................

51.    HOLANDIA (1793-1918) ......................................

52.    LUKSEMBURG (1815-1919) ...................................

53.    SZWAJCARIA (1798-1913) ....................................

54.    HISZPANIA I WALKA KOLONII HISZPAŃSKICH

W AMERYCE ŁACIŃSKIEJ (1814-1914) ........................
55.    PORTUGALIA (1820-1911) ...................................

56.    ROSJA (1801-1914) ..........................................

57.    DANIA (1766-1918) ........................................

58.    SZWECJA (1789-1914) ......................................

59.    NORWEGIA (1814-1913) .....................................

60.    GRECJA (1815-1917) .......................................

61.    BUŁGARIA (1804-1918) .....................................

62.    TURCJA (1804-1914) .......................................

63.    SERBIA (1784-1914) .......................................

64.    CZARNOGÓRA (1782-1913) ...................................

65.    RUMUNIA (1774-1914) ......................................

66.    STANY ZJEDNOCZONE (XIX w.) ...............................

67.    AZJA (przełom XIX w. i XX w.) .................................

68.    PODBOJE KOLONIALNE......................................

I    WOJNA ŚWIATOWA I OKRES MIĘDZYWOJENNY

69.    I WOJNA ŚWIATOWA .......................................

70.    ROSJA I ZSRR W LATACH 1917-1939 ..........................

71.    NIEMCY (1919-1939) .......................................

72.    WŁOCHY (1919-1939) .......................................

73.    WAŻNIEJSZE WYDARZENIA W ŚWIECIE (1919-1939) .............

74.    STANY ZJEDNOCZONE (I POŁ. XX w.) ...........................

75.    AMERYKA ŁACIŃSKA W OKRESIE MIĘDZYWOJENNYM ............

76.    AZJA (I POŁ. XX w.) ........................................

II    WOJNA ŚWIATOWA

77.    DRUGA WOJNA ŚWIATOWA W EUROPIE I NA ŚWIECIE (1939-1945) . .

78.    KOALICJA ANTYHITLEROWSKA ...............................

HISTORIA NAJNOWSZA

79.    NAJWIĘKSZE KONFLIKTY I PRZEWROTY XX WIEKU (alfabetycznie) . . .

80.    ZSRR PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ .............................

81.    EUROPA ŚRODKOWO-WSCHODNIA .............................

CZECHOSŁOWACJA ........................................

WĘGRY ..................................................

RUMUNIA ................................................

JUGOSŁAWIA .............................................

BUŁGARIA ...............................................

82.    WZAJEMNE STOSUNKI W BLOKU KOMUNISTYCZNYM .............

83.    PROBLEM NIEMIECKI PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ ................

84.    ETAPY ZJEDNOCZENIA EUROPY ..............................

85.    STOSUNKI BRYTYJSKO-IRLANDZKIE PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ ----

86.    STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ .......

87.    CHINY-OSTOJA KOMUNIZMU ...............................

88.    AZJA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ ..............................

89.    AMERYKA ŁACIŃSKA - AMERYKA POŁUDNIOWA

PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ...................................

90.    ŚWIAT ARABSKI PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ .....................

91.    KONFLIKT IZRAELSKO-PALESTYŃSKI PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ ----
92.    ZIMNA WOJNA - ETAPY NATĘŻENIA I ODPRĘŻENIA

93.    TERRORYZM NA ŚWIECIE ....................

94.    NATO - DZIAŁALNOŚĆ PAKTU PÓŁNOCNOATLANTYCKIEGO ........

95.    BLOKI POLITYCZNO-MILITARNO-GOSPODARCZE NA ŚWIECIE

PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ .................................

96.    EUROPEJSKIE INSTYTUCJE ................................

UZUPEŁNIENIA

97.    STARE ZGROMADZENIA STANOWE I PARLAMENTY EUROPY ......

98.    PRZESZŁOŚĆ I WSPÓŁCZESNOŚĆ SOCJALDEMOKRACJI...........

99.    HISTORIA DOKTRYN POLITYCZNYCH - KOMUNIZM ..............

100.    LIBERALIZM ............................................

101.    KONSERWATYZM .........................................

102.    WYBRANE ZABYTKI SZTUKI ...............................

SZTUKA BABILOŃSKA I ASYRYJSKA .........................

SZTUKA PREHISTORYCZNA I STAROŻYTNA ....................

SZTUKA STAROŻYTNEGO RZYMU I WCZESNOCHRZEŚCIJAŃSKA . . .

SZTUKA ROMAŃSKA (XI-XIII w.) .............................

SZTUKA GOTYCKA (POŁ. XII-XV/XVI w.) .......................

SZTUKA RENESANSU I MANIERYZMU ........................

SZTUKA BAROKU I ROKOKA.................................

SZTUKA XIX w. ...........................................

SZTUKA XX w. ...........................................

103.    DZIEJE KOŚCIOŁA ........................................
HISTORIA POLSKI

POLSKA PRZEDROZBIOROWA

104.    PRAHISTORIA ZIEM POLSKICH I POCZĄTKI ŚREDNIOWIECZA .

105.    DYNASTIA PIASTÓW-DRZEWO GENEALOGICZNE ..........

106.    DYNASTIA PIASTÓW I PRZEMYŚLIDÓW ..................

PIERWSI PIASTOWIE .................................

ROZBICIE DZIELNICOWE ..............................

ZJEDNOCZENIE KRÓLESTWA POLSKIEGO ................

107.    STOSUNKI POLSKO-RUSKIE W ŚREDNIOWIECZU ...........

108.    STOSUNKI POLSKO-NIEMIECKIE W ŚREDNIOWIECZU .......

109.    DYNASTIA JAGIELLONÓW-DRZEWO GENEALOGICZNE .....

110.    DZIEJE POLSKI - DYNASTIA ANDEGAWENÓW I JAGIELLONÓW

DYNASTIA ANDEGAWENÓW ...........................

DYNASTIA JAGIELLONÓW .............................

111.    PRZYWILEJE SZLACHECKIE ...........................

112.    ROZWÓJ GOSPODARKI FOLWARCZNO-PAŃSZCZYŹNIANEJ

113.    NAJWAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE REGULUJĄCE STOSUNKI

W ROLNICTWIE OKRESU FEUDALIZMU ..................

114.    STOSUNKI POLSKO-LITEWSKIE .........................

115.    STOSUNKI POLSKO-KRZYŻACKIE .......................

116.    STOSUNKI POLSKO-CZESKIE ...........................
117.    STOSUNKI POLSKO-WĘGIERSKIE ..............................

118.    KRÓLOWIE ELEKCYJNI ......................................

DYNASTIA WAZÓW .........................................

DYNASTIA WETTINÓW .......................................

119.    DZIEJE POLSKI-KRÓLOWIE ELEKCYJNI ........................

120.    WYBRANE URZĘDY POLSKI SZLACHECKIEJ .....................

121.    STOSUNKI POLSKO-ROSYJSKIE (XVI-XVIII w.) ....................

122.    STOSUNKI POLSKO-SZWEDZKIE (XVI-XVIII w.) ...................

123.    STOSUNKI POLSKO-TURECKIE (XVI-XVII w.) .....................

124.    STOSUNKI POLSKO-KOZACKIE (XVI-XVIII w.) ....................

125.    POLSKA A AUSTRIA .........................................

126.    POLSKA A BRANDENBURGIA I PRUSY ..........................

127.    PRÓBY NAPRAWY RZECZYPOSPOLITEJ .........................

128.    TŁO I GENEZA ROZBIORÓW RZECZYPOSPOLITEJ (1772-1795) ........

DZIEJE REGIONALNE

129.    DZIEJE WIELKOPOLSKI, KUJAW I ZIEMI ŁĘCZYCKIEJ..............

130.    DZIEJE MAŁOPOLSKI ........................................

131.    DZIEJE MAZOWSZA I PODLASIA ...............................

132.    DZIEJE ŚLĄSKA ............................................

133.    DZIEJE POMORZA ..........................................

POLSKA W CZASACH ZABORÓW

134.    POLSKA I POLACY W CZASACH NAPOLEONA .....................

135.    POWSTANIA NARODOWE .....................................

136.    OBOZY POLITYCZNE WIELKIEJ EMIGRACJI ......................

137.    ZABORY W LATACH 1815-1914 ................................

138.    RUCH POLITYCZNY NA ZIEMIACH POLSKICH PRZEŁOMU XIX i XX w.

RUCH NARODOWY ..........................................

RUCH SOCJALISTYCZNY .....................................

RUCH LUDOWY.............................................

139.    ZIEMIE POLSKIE I SPRAWA POLSKA W CZASIE I WOJNY ŚWIATOWEJ

-    dzieje polityczne ............................................

PAŃSTWA CENTRALNE .......................................

ENTENTA .................................................

BOLSZEWICY ...............................................

140.    ZIEMIE POLSKIE I SPRAWA POLSKA W CZASIE I WOJNY ŚWIATOWEJ

-    dzieje militarne .............................................

II RZECZPOSPOLITA

141.    WALKA O GRANICE POLSKI 1918-1922 ...........................

142.    II RZECZPOSPOLITA-dzieje polityczne ............................

KSZTAŁTOWANIE SIĘ II RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ .............

DEMOKRACJA PARLAMENTARNA II RZECZYPOSPOLITEJ 1921-1925 . . .

RZĄDY SANACJI 1926-1935 ....................................

RZĄDY SANACJI PO ŚMIERCI JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO ...............

143.    POLITYKA ZAGRANICZNA II RZECZYPOSPOLITEJ ..................

144.    GOSPODARKA II RZECZYPOSPOLITEJ ............................
145.    RÓŻNICE MIĘDZY TOTALITARNĄ FORMĄ RZĄDÓW

A SPECYFICZNĄ FORMĄ RZĄDÓW AUTORYTARNYCH W POLSCE.........

II WOJNA ŚWIATOWA NA ZIEMIACH POLSKICH

146.    KAMPANIA WRZEŚNIOWA- 1939 r. ...............................

147.    POLACY NA FRONTACH II WOJNY ŚWIATOWEJ ......................

148.    STOSUNKI POLSKO-RADZIECKIE W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ ......

149.    OBRONA POLAKÓW W CZASIE OKUPACJI (wybrane wydarzenia) ...........

150.    NIEMIECKA OKUPACJA (wybrane wydarzenia) .........................

151.    POLSKI RZĄD NA UCHODŹSTWIE .................................

152.    POLSKIE PAŃSTWO PODZIEMNE ..................................

153.    PODZIEMIE KOMUNISTYCZNE W CZASIE II WOJNY ŚWIATOWEJ ........

154.    POWSTANIE WARSZAWSKIE - 1944 r. .............................

155.    OBOZY ZAGŁADY I OBOZY PRACY .................................

156.    POLSKA WALCZĄCA A RUCH OPORU W EUROPIE 1939-1945 ...........

157.    PROGRAM RZĄDU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ NA WYCHODŹSTWIE ORAZ NAJWAŻNIEJSZYCH PARTII I OŚRODKÓW POLITYCZNYCH OKRESU 1939-1945 ............................................

158.    OKUPACJA HITLEROWSKA I STALINOWSKA W POLSCE (podobieństwa i różnice)

POLSKA PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ

159.    STALINIZACJA PAŃSTWA POLSKIEGO .............................

160.    POLSKA RZECZPOSPOLITA LUDOWA W LATACH 1956-1988 .............

161.    GOSPODARKA PRL .............................................

162.    KOŚCIÓŁ PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ I W CZASACH PRL ...............

163.    III RZECZPOSPOLITA OD OKRĄGŁEGO STOŁU DO 2000 r. ...............

UZUPEŁNIENIA

164.    ZMIANY GRANIC W DZIEJACH POLSKI .............................

165.    KOŚCIÓŁ W POLSCE ............................................

166.    POLSKIE DROGI DO DEMOKRACJI (od XVIII do XX wieku) ...............

167.    KONSTYTUCJE ORAZ ZMIANY USTROJU PAŃSTWA REGULOWANE USTAWOWO W LATACH 1947-1991 .................................

168.    DZIEJE ŻYDÓW W POLSCE DO II WOJNY ŚWIATOWEJ .................

OKRES PIASTOWSKI ...........................................

EPOKA JAGIELLOŃSKA .........................................

RZECZPOSPOLITA KRÓLÓW ELEKCYJNYCH .........................

OKRES ROZBIORÓW ............................................

II RZECZPOSPOLITA............................................

II WOJNA ŚWIATOWA ..........................................
Opinie książki Szkolne tablice historyczne

Brak opinii.

Aby dodać swoją opinię, musisz się zalogować.

Koszyk

jest pusty

Logowanie


Darmowa Wysyłka

Brakuje 1000.00 zł do darmowej wysyłki poprzez:

- kurierska usługa DPD (przelew na konto),
- Poczta Ekonomiczna (przelew),

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach, podaj swój adres e-mail.


Podaj swj e-mail:
W każdej chwili można się wypisać z listy newslettera. Nikomu nie udostępniamy adresów e-mail z naszej bazy.

Polecamy
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Strona główna  |   Twoje konto  |   Oferta  |   Nowości  |   Partnerzy  |   Koszyk  |   Mapa witryny  |   O Księgarni  |   Polityka prywatności  |   Kontakt
Copyright © Księgarnia Warszawa WAWA

Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.