Szukaj

 


Kategorie


Wydawnictwa


Polecamy

 

Książka KRAM Wydawnictwo

Chemia. Repetytorium od A do Z. MATURA. Poziom podstawowy i rozszerzony

Chemia. Repetytorium od A do Z. MATURA. Poziom podstawowy i rozszerzony

Cena: 28.90 zł
niedostępna
Autor:Marzenna Klimaszewska,
ISBN:9788361165712
Wydawnictwo:KRAM Wydawnictwo
Ilość stron:386
Wydanie:2011
Format:A5
Oprawa:Miękka
Książkę CHEMIA OD A DO Z. REPETYTORIUM przygotowano z myślą o maturzystach, którzy wybrali na egzaminie maturalnym chemię. Z podręcznika mogą korzystać uczniowie pragnący powtórzyć swoje wiadomości z zakresu chemii ogólnej, nieorganicznej i organicznej. Materiał obejmuje zagadnienia teoretyczne wynikające z podstawy programowej kształcenia ogólnego i standardów wymagań egzaminacyjnych w zakresie podstawowym i rozszerzonym, a przykładowe pytania zamknięte ułatwią opanowanie wiedzy i umiejętności przygotowującym się do egzaminu.

W tej samej serii, jako uzupełnienie REPETYTORIUM, ukazały się PYTANIA TESTOWE, czyli zbiór pytań wraz z odpowiedziami znakomicie ułatwiający samodzielną pracę.
1.    Podstawowe pojęcia i prawa chemiczne ......

1.1    Masa atomowa i masa cząsteczkowa ......

1.2    Mol - jednostka ilości materii.........

1.3    Podstawowe prawa chemii ..........

1.4    Objętość molowa substancji .........

1.5    Gęstość względna.............

2.    Budowa atomu...............

2.1    Cząstki elementarne ............

2.2    Pierwiastek ...............

2.3    Izotopy ................

2.4    Izo bary ................

2.5    Izotony ................

2.6    Siły jądrowe, defekt masy a energia wiązania . . . .

2.7    Promieniotwórczość ............

2.8    Elektrony w atomie ............

2.8.1 Zasady zapełniania orbitali........

3.    Układ okresowy pierwiastków .........

3.1    Tablica Mendelejewa............

3.2    Tablica Wernera .............

3.3    Konfiguracja elektronowa atomów, a właściwości pierwiastków .................

3.3.1    Energia jonizacji (potencjał jonizacji) . . . .

3.3.2    Powinowactwo elektronowe .......

3.3.3    Elektrododatność i elektroujemność pierwiastków

PYTANIA TESTOWE. Budowa atomu. Układ okresowy. .

4.    Wiązania chemiczne.............

4.1    Powstawanie wiązania chemicznego.......

4.2    Wiązanie atomowe (kowalencyjne, homojądrowe) . .

4.3    Wiązanie atomowe spolaryzowane .......
4.4    Wiązanie jonowe............

4.5    Energia wiązania. Długość wiązania......

4.6    Wiązanie koordynacyjne (semipolarne).....

4.7    Wiązanie metaliczne...........

4.8    Wiązanie wodorowe...........

4.9    Wiązania międzycząsteczkowe (siły van der Waalsa)

4.10    Hybrydyzacja.............

4.10.1    Hybrydyzacja digonalna sp......

4.10.2    Hybrydyzacja trygonalna sp2 .....

4.10.3    Hybrydyzacja tetraedryczna sp3.....

4.10.4    Hybrydyzacja związków organicznych . .

PYTANIA TESTOWE. Wiązania chemiczne. Hybrydyzacja

Klasyfikacja substancji nieorganicznych ....

5.1    Pierwiastki .............

5.2    Tlenki...............

5.2.1    Podział tlenków .........

5.2.2    Metody otrzymywania tlenków ....

5.2.3    Właściwości chemiczne tlenków ....

5.3    Wodorki ..............

5.3.1    Podział wodorków ........

5.3.2    Otrzymywanie wodorków

5.3.3    Właściwości chemiczne wodorków . . .

5.4    Wodorotlenki ............

5.4.1    Podział wodorotlenków.......

5.4.2    Otrzymywanie wodorotlenków ....

5.4.3    Właściwości chemiczne wodorotlenków

5.5    Kwasy ..............

5.5.1    Otrzymywanie kwasów.......

5.5.2    Właściwości chemiczne kwasów ....

5.6    Sole ...............

5.6.1    Podział soli ..........

5.6.2    Metody otrzymywania soli .....

5.6.3    Charakterystyka soli........

Roztwory...............

6.1    Podział roztworów ..........

6.2    Roztwory rzeczywiste (właściwe)......

6.2.1    Rozpuszczalność .........

6.2.2    Stężenia............
6.3 Roztwory koloidalne............

6.3.1    Podział koloidów..........

6.3.2    Niektóre właściwości układów koloidowych PYTANIA TESTOWE. Roztwory........

7.    Elektrolity ...............

7.1    Reakcje w roztworach wodnych.......

7.1.1    Dysocjacja elektrolityczna.......

7.1.2    Stopień dysocjacji .........

7.1.3    Stała dysocjacji ..........

7.1.4    Prawo rozcieńczeń Ostwalda......

7.2    Teorie kwasów i zasad..........

7.2.1    Teoria Arrheniusa .........

7.2.2    Teoria Brónsteda (teoria donorowo-akceptorowa)

7.2.3    Teoria Lewisa...........

7.3    Iloczyn jonowy wody. Skala pH.......

7.4    Mieszaniny buforowe ..........

7.5    Wskaźniki pH (indykatory).........

7.6    Iloczyn rozpuszczalności .........

7.7    Hydroliza soli .............

7.7.1 Rodzaje hydrolizy .........

PYTANIA TESTOWE. Elektrolity .......

8.    Reakcje chemiczne ............

8.1    Typy reakcji chemicznych.........

8.2    Podział reakcji chemicznych ........

8.3    Stopnie utlenienia............

8.4    Utleniacze i reduktory ..........

8.5    Reakcje dysproporcjonowania........

8.6    Zasady pisania reakcji redoks o znanych substratach i produ ktach ................

8.7    Stopnie utlenienia w chemii organicznej ....

9.    Elektrochemia ..............

9.1    Szereg elektrochemiczny metali .......

9.2    Półogniwa ..............

9.2.1    Potencjał elektrody .........

9.2.2    Typy półogniw ..........

9.3    Ogniwa ...............

9.3.1 Ogniwa galwaniczne ........
9.3.2    Ogniwa oksydacyjno-redukcyjne......

9.3.3    Ogniwa stężeniowe ..........

9.4    Korozja ................

9.4.1    Korozja chemiczna ..........

9.4.2    Korozja elektrochemiczna........

9.4.3    Ochrona przed korozją.........

9.5    Elektroliza ...............

9.5.1    Napięcie rozkładowe .........

9.5.2    Kolejność rozładowywania kationów i anionów

9.5.3    Elektroliza roztworów wodnych kwasów beztlenowych ...............

9.5.4    Elektroliza roztworów wodnych kwasów tlenowych

9.5.5    Elektroliza roztworów wodnych mocnych zasad

9.5.6    Elektroliza roztworów wodnych soli ....

9.5.7    Elektroliza stopionych soli........

9.5.8    Prawa elektrolizy Faradaya .......

9.5.9    Praktyczne zastosowanie elektrolizy ....

PYTANIA TESTOWE. Reakcje chemiczne. Elektrochemia

10.    Kinetyka i statyka chemiczna..........

10.1    Kinetyka chemiczna ...........

10.1.1    Szybkość reakcji chemicznej ......

10.1.2    Czynniki wpływające na szybkość reakcji . .

10.2    Statyka chemiczna ............

10.2.1    Stan równowagi chemicznej.......

10.2.2    Stała równowagi chemicznej ......

10.2.3    Reguła przekory ..........

11.    Elementy termodynamiki ...........

11.1    Układ i otoczenie układu..........

11.2    Energia wewnętrzna. Pierwsza zasada termodynamiki

11.3    Entalpia. Pierwsza zasada termodynamiki dla procesów izobarycznych .............

11.4    Prawa termochemiczne ............

11.4.1    Prawo Lavoisiera-Laplace'a.......

11.4.2    Prawo Hessa............

11.5    Entropia. Druga zasada termodynamiki .....

11.6    Entalpia swobodna (potencjał termodynamiczny) . . PYTANIA TESTOWE. Kinetyka i statyka chemiczna. Termo-

rKpmia    ...........
12.    Własności niektórych pierwiastków bloków energetycznych spd ..................

12.1    Pierwiastki bloku s............

12.1.1    Wodór..............

12.1.2    Hel ...............

12.1.3    Litowce .............

12.1.4    Berylowce ............

12.2    Pierwiastki bloku p............

12.2.1    Borowce .............

12.2.2    Węglowce ............

12.2.3    Azotowce.............

12.2.4    Tlenowce .............

12.2.5    Fluorowce ............

12.3    Przedstawiciele pierwiastków bloku d......

12.3.1    Miedziowce ............

12.3.2    Chromowce ............

12.3.3    Manganowce ............

12.3.4    Żelazowce ............

PYTANIA TESTOWE. Klasyfikacja. Własności niektórych pierwiastków bloków energetycznych spd.....

13.    Ogólna charakterystyka związków chemii organicznej

13.1    Izomeria ..............

13.1.1    Izomeria łańcuchowa ........

13.1.2    Izomeria położenia.........

13.1.3    Izomeria grup funkcyjnych ......

13.1.4    Tautomeria ...........

13.1.5    Izomeria geometryczna .......

13.1.6    Izomeria optyczna .........

13.2    Typy przemian chemicznych w chemii organicznej

13.2.1    Reakcje substytucji (podstawienia) ....

13.2.2    Reakcje addycji (przyłączenia).....

13.2.3    Reakcje eliminacji (odszczepienia) . . -

13.2.4    Reakcje polimeryzacji ........

13.2.5    Reakcje polikondensacji .......

13.3    Klasyfikacja związków organicznych.....

14.    Węglowodory ..............

14.1    Podział węglowodorów .........

14.2    Węglowodory nasycone - alkany .......
14.2.1    Nomenklatura, izomeria ........

14.2.2    Otrzymywanie ...........

14.2.3    Właściwości fizyczne .........

14.2.4    Właściwości chemiczne ........

14.2.5    Identyfikacja............

14.3    Cykloalkany ..............

14.3.1    Nomenklatura ...........

14.3.2    Konformacja cykloheksanu .......

14.3.3    Właściwości chemiczne ........

14.4    Węglowodory nienasycone .........

14.4.1    Nomenklatura ...........

14.4.2    Izomeria .............

14.5    Alkeny ................

14.5.1    Metody otrzymywania.........

14.5.2    Właściwości fizyczne.........

14.5.3    Właściwości chemiczne ........

14.6    Alkadieny ...............

14.7    Alkiny ................

14.7.1    Otrzymywanie ...........

14.7.2    Właściwości fizyczne .........

14.7.3    Właściwości chemiczne ........

14.8    Węglowodory aromatyczne .........

14.8.1    Budowa benzenu ..........

14.8.2    Właściwości fizyczne benzenu......

14.8.3    Właściwości chemiczne benzenu .....

14.8.4    Homologi benzenu..........

\4.8.5 Wptyw podstawników na reakcje podstawienia aromatycznego ............

14.8.6 Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne

15. Fluorowcopochodne węglowodorów

15.1    Podział fluorowcopochodnych .......

15.2    Nomenklatura ............

15.3    Fluorowcopochodne alkilowe .......

15.3.1    Izomeria ............

15.3.2    Otrzymywanie ..........

15.3.3    Właściwości fizyczne........

15.3.4    Właściwości chemiczne .......
15.4    Fluorowcopochodne aromatyczne .......

15.4.1    Otrzymywanie ...........

15.4.2    Właściwości fizyczne.........

15.4.3    Właściwości chemiczne ........

15.5    Fluorowcopochodne nienasycone .......

15.5.1 Otrzymywanie ...........

15.6    Zastosowanie niektórych fluorowcopochodnych . .

PYTANIA TESTOWE. Węglowodory. Fluorowcopochodne węglowodorów...............

16. Alkohole i fenole .............

16.1    Alkohole ..............

16.1.1    Nomenklatura ..........

16.1.2    Podział alkoholi .........

16.1.3    Izomeria ............

16.1.4    Otrzymywanie alkoholi .......

16.1.5    Właściwości fizyczne........

16.1.6    Właściwości chemiczne .......

16.1.7    Toksyczność alkoholi........

16.2    Alkohole aromatyczne..........

16.2.1    Nomenklatura ..........

16.2.2    Izomeria ............

16.2.3    Otrzymywanie

16.2.4    Właściwości fizyczne........

16.2.5    Właściwości chemiczne .......

16.3    Alkohole wielowodorotlenowe .......

16.3.1    Nomenklatura ..........

16.3.2    Otrzymywanie ..........

16.3.3    Właściwości fizyczne........

16.3.4    Właściwości chemiczne .......

16.4    Fenole ...............

16.4.1    Nomenklatura ..........

16.4.2    Izomeria ............

16.4.3    Otrzymywanie ..........

16.4.4    Właściwości fizyczne........

16.4.5    Właściwości chemiczne fenolu.....

16.4.6    Reakcje podstawienia w pierścieniu . . .

PYTANIA TESTOWE. Alkohole. Fenole .....
17. Aldehydy i ketony..............

17.1    Aldehydy ...............

17.1.1    Nomenklatura ...........

17.1.2    Izomeria .............

17.1.3    Otrzymywanie ...........

17.1.4    Właściwości fizyczne.........

17.1.5    Właściwości chemiczne ........

17.2    Aldehydy nienasycone...........

17.3    Aldehydy aromatyczne...........

17.3.1    Otrzymywanie ...........

17.3.2    Właściwości chemiczne ........

17.4    Własności redukujące aldehydów .......

17.4.1    Próba Tollensa...........

17.4.2    Próba Trommera ..........

17.5    Reakcje polimeryzacji aldehydów .......

17.6    Reakcje polikondensacji aldehydów ......

17.7    Ketony ................

17.7.1    Nomenklatura ...........

17.7.2    Izomeria .............

17.7.3    Otrzymywanie ...........

17.7.4    Właściwości fizyczne.........

17.7.5    Właściwości chemiczne ........

PYTANIA TESTOWE. Aldehydy i ketony......

18. Kwasy karboksylowe.............

18.1    Kwasy monokarboksylowe .........

18.1.1    Nomenklatura ...........

18.1.2    Podział kwasów karboksylowyeh.....

18.1.3    Izomeria .............

18.1.4    Otrzymywanie ...........

18.1.5    Właściwości fizyczne.........

18.1.6    Właściwości chemiczne ........

18.1.7    Właściwości, otrzymywanie i zastosowanie ważniejszych kwasów ..........

18.2    Kwasy di karboksylowe ..........

18.2.1    Nomenklatura ...........

18.2.2    Izomeria .............

18.2.3    Otrzymywanie ...........

18.2.4    Właściwości chemiczne ........
18.3    Nienasycone kwasy dikarboksylowe .....

18.4    Hydroksykwasy alifatyczne ........

18.4.1    Izomeria ............

18.4.2    Właściwości fizyczne........

18.4.3    Właściwości chemiczne .......

18*5 Hydroksykwasy aromatyczne........

18.5.1    Otrzymywanie kwasu salicylowego . . .

18.5.2    Właściwości chemiczne .......

18.6 Ketokwasy..............

19.    Estry .................

19.1    Nomenklatura ............

19.2    Izomeria ............. •

19.3    Otrzymywanie ............

19.4    Właściwości fizyczne ..........

19.5    Właściwości chemiczne .........

19.6    Estry kwasów nieorganicznych.......

19.6.1    Estry kwasu siarkowego (VI).....

19.6.2    Estry kwasu azotowego (V)......

19.6.3    Estry kwasu azotowego (III) . . . . .

19.6.4    Estry kwasu fosforowego (V).....

19.7    Woski ...............

19.8    Tłuszcze ..............

19.8.1    Izomeria ............

19.8.2    Właściwości fizyczne........

19.8.3    Właściwości chemiczne .......

19.9    Fosfolipidy .............

PYTANIA TESTOWE. Kwasy karboksylowe. Estry . .

20.    Związki zawierające azot

20.1    Nitrozwiązki .............

20.1.1    Nomenklatura ..........

20.1.2    Izomeria ............

20.1.3    Otriymywanie ...........

20.1.4    Właściwości fizyczne........

20.1.5    Właściwości chemiczne związków aromatycznych

20.2    Aminy ...............

20.2.1    Nomenklatura ..........

20.2.2    Izomeria ............

20.2.3    Otrzymywanie ..........
20.2.4    Właściwości fizyczne.........

20.2.5    Właściwości chemiczne ........

20.3    Amidy kwasowe.............

20.3.1    Nomenklatura ...........

20.3.2    Izomeria .............

20.3.3    Otrzymywanie *...........

20.3.4    Właściwości fizyczne.........

20.3.5    Właściwości chemiczne ........

20.4    Amidy kwasu węglowego..........

20.4.1    Otrzymywanie ...........

20.4.2    Właściwości chemiczne ........

20.5    Amidy pierścieniowe ...........

21.    Związki heterocykliczne .........

21.1    Związki pięcioczłonowe z jednym heteroatomem . .

21.1.1    Furan i jego pochodne ........

21.1.2    Pirol i jego pochodne.........

21.1.3    Pochodne indolu ..........

21.2    Związki pięcioczłonowe z dwoma heteroatomami . . 21.2.1 Imidazol i jego pochodne .......

21.3    Związki sześcioczłonowe z jednym heteroatomem . . 21.3.1 Pochodne pirydyny .........

21.4    Związki sześcioczłonowe z dwoma heteroatomami 21.4.1 Pochodne pirymidyny........

21.5    Nukleotydy i nukleozydy.........

PYTANIA TESTOWE. Związki zawierające azot. Heterocykle

22.    Aminokwasy białkowe, peptydy i białka

22.1    Aminokwasy .............

22.1.1    Nomenklatura ..........

22.1.2    Podział ............

22.1.3    Izomeria ............

22.1.4    Otrzymywanie ..........

22.1.5    Właściwości fizyczne........

22.1.6    Właściwości chemiczne .......

22.1.7    Wykrywanie aminokwasów......

22.1.8    Reakcje polikondensacji.......

22.2    Białka ...............

22.2.1 Nomenklatura ..........
22.2.2    Budowa białek .......

22.2.3    Właściwości fizykochemiczne białek

22.2.4    Podział białek .......

22.2.5    Ważne peptydy naturalne . . .

PYTANIA TESTOWE. Aminokwasy. Białka .

23. Węglowodany - cukry (sacharydy) ...

23.1    Podział cukrów .........

23.2    Cukry proste..........

23.2.1    Nomenklatura .......

23.2.2    Izomeria .........

23.2.3    Budowa cząsteczek monosacharydów

23.2.4    Właściwości chemiczne ....

23.3    Disacharydy ..........

23.3.1    Sacharoza ........

23.3.2    Maltoza .........

23.3.3    Celobioza ........

23.3.4    Laktoza . ........

23.4    Polisacharydy (wielocukry) .....

23.4.1    Skrobia .........

23.4.2    Glikogen .........

23.4.3    Celuloza .........

PYTANIA TESTOWE. Węglowodany . . .

Szereg elektrochemiczny metali .....

Rozpuszczalność soli i wodorotlenków w wodzie
ODPOWIEDZI
Opinie książki Chemia. Repetytorium od A do Z. MATURA. Poziom podstawowy i rozszerzony

Brak opinii.

Aby dodać swoją opinię, musisz się zalogować.

Koszyk

jest pusty

Logowanie


Darmowa Wysyłka

Brakuje 1000.00 zł do darmowej wysyłki poprzez:

- kurierska usługa DPD (przelew na konto),
- Poczta Ekonomiczna (przelew),

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach, podaj swój adres e-mail.


Podaj swj e-mail:
W każdej chwili można się wypisać z listy newslettera. Nikomu nie udostępniamy adresów e-mail z naszej bazy.

Polecamy
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Strona główna  |   Twoje konto  |   Oferta  |   Nowości  |   Partnerzy  |   Koszyk  |   Mapa witryny  |   O Księgarni  |   Polityka prywatności  |   Kontakt
Copyright © Księgarnia Warszawa WAWA

Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.