Szukaj

 


Kategorie


Wydawnictwa


Polecamy

 

Książka KRAM Wydawnictwo

Biologia. Repetytorium od A do Z - poziom rozszerzony

Biologia. Repetytorium od A do Z - poziom rozszerzony

Cena: 28.00 zł
niedostępna
Autor:P.Golinowski,
ISBN:9788361165392
Wydawnictwo:KRAM Wydawnictwo
Ilość stron:378
Wydanie:2010
Format:A5
Oprawa:Miękka
Podręcznik przygotowano z myślą o uczniach szkół średnich, którzy chcą poszerzyć i ugruntować wiedzę z zakresu biologii. Uważne przestudiowanie repetytorium gwarantuje osiągnięcie pozytywnego wyniku na maturze, jak również na egzaminie wstępnym na wyższą uczelnię.
1.    Skład chemiczny organizmów ............

1.1.    Woda ...........................

1.2.    Cukry ...........................

1.3.    Tłuszczowce ......................

1.4.    Białka ...........................

1.5.    Kwasy nukleinowe .................

1.6.    Trifosforany nukleozydów ............

1.7.    Dinukleotydy ......................

2.    Budowa komórki ......................

2.1.    Błony komórkowe ..................

2.2.    Komórka eukariotyczna ..............

2.2.1.    Komórka roślinna.............

2.2.1.1.    Cytoplazma ...........

2.2.1.2.    Wakuola .............

2.2.1.3.    Jądro ................

2.2.1.4.    Mitochondria ..........

2.2.1.5.    Plastydy ..............

2.2.1.6.    Ściana komórkowa......

2.2.2.    Komórka zwierzęca ...........

2.3.    Komórka prokariotyczna .............

3.    Przemiana materii i energii, czyli metabolizm

3.1.    Enzymy ..........................

3.2.    Reakcje oksydoredukcyjne............

3.3.    Fotosynteza .......................

3.3.1.    Fotosynteza roślinna ...........

3.3.2.    Inne typy fotosyntezy ...........

3.4.    Chemosynteza .....................

3.5.    Oddychanie .......................

3.5.1.    Oddychanie tlenowe ............

3.5.2.    Oddychanie beztlenowe .........
4.    Ekspresja informacji genetycznej ......................

4.1.    Transkrypcja ....................................

4.2.    Translacja ......................................

4.3.    Kod genetyczny .................................

4.4.    Geny i regulacja ich ekspresji .......................

5.    Podziały komórkowe ................................

5.1.    Replikacja DNA .................................

5.2.    Cykl komórkowy ................................

5.2.1.    Interfaza...................................

5.2.2.Mitoza    ....................................

5.2.3.Mejoza    ....................................

5.2.3.1.    Pierwszy podział mejotyczny ............

5.2.3.2.    Drugi podział mejotyczny ...............

5.3.    Znaczenie biologiczne podziałów komórkowych ........

6.    Dziedziczenie cech ..................................

6.1.    Pojęcia podstawowe ..............................

6.2.    Doświadczenia Grzegorza Mendla ...................

6.2.1.    Pierwsze prawo Mendla .......................

6.2.2.    Drugie prawo Mendla ........................

6.3.    Niepełna dominacja...............................

6.4.    Allele wielokrotne ................................

6.5.    Współdziałanie genów nieallelicznych ................

6.5.1.    Współdziałanie genów w wykształceniu cechy jakościowej ....................................

6.5.2.Dziedziczenie    cech ilościowych ................

6.6.    Genetyczna determinacja płci .......................

6.7.    Geny sprzężone .................................

6.8.    Dziedziczenie pozajądrowe .........................

7.    Systematyka organizmów ............................

7.1.    Jednostki systematyczne ...........................

7.2.    Nazewnictwo biologiczne ..........................

7.3.    Królestwa świata żywego ..........................

8.    Wirusy, wiroidy i priony .............................

8.1.    Wirusy ........................................

8.2.    Wiroidy i priony .................................
9.    Królestwo: Monera .................................

9.1.    Komórki bakteryjne ..............................

9.2.    Rozmnażanie się bakterii i wymiana materiału genetycznego

9.3.    Odżywianie się bakterii ............................

9.4.    Oddychanie bakterii ..............................

9.5.    Znaczenie bakterii w przyrodzie i życiu człowieka .......

10.    Królestwo: Protista .................................

10.1.    Pierwotniaki (Protozoa) ...........................

10.1.1.    Budowa i czynności życiowe pierwotniaków .....

10.1.2.    Przegląd systematyczny pierwotniaków..........

10.1.2.1.    Typ: Wiciowce (Flagellata) ...........

10.1.2.2.    Typ: Sporowce (■Sporozoa)............

10.1.2.3.    Typ: Zarodziowe (Sarcodina) .........

10.1.2.4.    Typ: Orzęski (Ciliata) ...............

10.2.    Glony (Algae) ..................................

10.2.1.    Budowa i czynności życiowe glonów ...........

10.2.2.    Przegląd systematyczny glonów ...............

10.2.2.1.    Gromada: Eugleniny (Euglenophyta)

10.2.2.2.    Gromada: Bruzdnice (Dinophyta) ......

10.2.2.3.    Gromada: Chryzofity (Chrysophyta) ----

10.2.2.4.    Gromada: Zielenice (Chlorophyta)......

10.2.2.5.    Gromada: Brunatnice (Phaeophyta) .....

10.2.2.6.    Gromada: Krasnorosty (Rhodophyta)

10.3.Śluzorośla    (Myxomycota) i lęgniowce (Oomycota).......

11.    Królestwo: Grzyby (Fungi)...........................

11.1.    Budowa i czynności życiowe grzybów................

11.2.    Przegląd systematyczny królestwa grzybów ............

11.2.1.    Gromada: Sprzężniaki (Zygomycota) ...........

11.2.2.    Gromada: Workowce (Ascomycota) ............

11.2.3.    Gromada: Podstawczaki (.Basidiomycota) ........

11.2.4.    Gromada: Grzyby niedoskonałe (Deuteromycota) .

11.3.Znaczenie    grzybów w przyrodzie i życiu człowieka......
12. Królestwo: Rośliny (Plantae).......

12.1. Budowa i czynności życiowe roślin 12.1.1. Tkanki roślinne ........
12.1.1.1.    Tkanki twórcze ....................

12.1.1.2.    Tkanka miękiszowa .................

12.1.1.3.    Tkanka okrywająca .................

12.1.1.4.    Tkanka wzmacniająca ...............

12.1.1.5.    Tkanka przewodząca ................

12.1.2. Rozmnażanie się roślin......................

12.1.2.1.    Rozmnażanie płciowe ...............

12.1.2.2.    Rozmnażanie bezpłciowe .............

12.2.    Przegląd systematyczny królestwa roślin ..............

12.2.1.    Gromada: Ryniofity (Rhyniophyta).............

12.2.2.    Gromada: Mszaki (Bryophyta) ................

12.2.3.    Gromada: Widłakowe (Lycophyta) .............

12.2.4.    Gromada: Skrzypowe (Sphenophyta) ...........

12.2.5.    Gromada: Paprociowe (Pterophyta) ............

12.2.6.    Gromada: Nagozalążkowe (Pinophyta) .........

12.2.7.    Gromada: Okrytozalążkowe (Magnoliophyta) ....

12.2.7.1.    Rozmnażanie płciowe i przemiana pokoleń u roślin okrytozalążkowych ...........

12.2.7.2.    Anatomia roślin okrytozalążkowych ....

12.2.7.2.1.    Anatomia korzenia .........

12.2.7.2.2.    Anatomia pędu ............

12.2.7.3.    Przegląd systematyczny gromady okrytozalążkowych ........................

12.2.7.3.1.    Charakterystyka wybranych rodzin z klasy dwuliściennych . .

12.2.7.3.2.    Charakterystyka wybranych rodzin z klasy jednoliściennych .

12.2.7.4.    Elementy fizjologii roślin okrytozalążkowych ............................

12.2.7.4.1.    Odżywianie mineralne i gospodarka wodna roślin .........

12.2.7.4.2.    Czynniki wzrostu i rozwoju roślin

12.2.7.4.3.    Fizjologia kiełkowania nasion .

12.2.7.4.4.    Fizjologia kwitnienia........

12.2.7.4.5.    Ruchy roślin ..............

12.3.    Przystosowania roślin do życia w różnych środowiskach .

13. Królestwo: Zwierzęta (Animalia) ......................

13.1. Budowa i czynności życiowe zwierząt ................
13.1.1.    Tkanki zwierzęce ..........................

13.1.1.1.    Tkanka nabłonkowa .................

13.1.1.2.    Tkanka mięśniowa ..................

13.1.1.3.    Tkanka łączna .....................

13.1.1.4.    Tkanka nerwowa ...................

13.1.2.    Odżywianie się zwierząt.....................

13.1.3.    Wymiana gazowa zwierząt ...................

13.1.4.    Wydalanie azotowych produktów przemiany materii i gospodarka wodna zwierząt .................

13.1.5.    Krążenie u zwierząt ........................

13.1.6.    Koordynacja czynności życiowych zwierząt ......

13.1.7.    Rozmnażanie się i rozwój zwierząt.............

13.2.    Przegląd systematyczny królestwa zwierząt ............

13.2.1.    Typ: Parzydełkowce (Cnidaria) ...............

13.2.2.    Typ: Płazińce (Platyhelminthes) . ..............

13.2.3.    Typ: Nicienie (Nematoda) ...................

13.2.4.    Typ: Pierścienice (Annelida) .................

13.2.5.    Typ: Stawonogi (Arthropoda) ................

13.2.6.    Typ: Mięczaki (Mollusca) ...................

13.2.7.    Typ: Szkarłupnie (Echinodermata) .............

13.2.8.    Typ: Strunowce (Chordata) ..................

13.2.8.1.    Podtyp: Bezczaszkowce (Acrania) ......

13.2.8.2.    Podtyp: Kręgowce (Vertebrata) ........

13.3.    Anatomia porównawcza z elementami fizjologii kręgowców

13.3.1.    Pokrycie ciała.............................

13.3.2.    Szkielet .................................

13.3.3.    Krążenie.................................

13.3.3.1.    Układ krwionośny ..................

13.3.3.2.    Układ limfatyczny .................

13.3.4.    Wymiana gazowa ..........................

13.3.5.    Termoregulacja ...........................

13.3.6.    Odżywianie się............................

13.3.7.    Wydalanie azotowych produktów przemiany materii

13.3.8.    Rozmnażanie się i rozwój ....................

13.3.9.    Koordynacja czynności życiowych .............

13.3.9.1.    Układ dokrewny ...................

13.3.9.2.    Układ nerwowy ....................
14.    Organizm a środowisko ......................

14.1.    Czynniki ograniczające ....................

14.2.    Populacja ...............................

14.3.    Biocenoza ..............................

14.3.1.    Stosunki międzygatunkowe w biocenozie .

14.3.2.    Zależności pokarmowe w biocenozie.....

14.4.    Ekosystem ..............................

14.4.1.    Materia i energia w ekosystemie........

14.4.2.    Cykle biogeochemiczne...............

14.4.3.    Sukcesja ekologiczna ................

14.5.Elementy    biogeografii .....................

14.5.1.    Szata roślinna Ziemi.................

14.5.2.    Krainy zoogeograficzne...............

14.6.    Człowiek a środowisko.....................

14.6.1.    Zanieczyszczenie środowiska ..........

14.6.2.    Zasoby przyrody i ich eksploatacja......

14.6.3.    Ochrona przyrody...................

15.    Podstawy ewolucjonizmu .....................

15.1.    Historia myśli ewolucyjnej..................

15.2.Zmienność    osobnicza......................

15.3.Dobór    naturalny ..........................

15.4.Mechanizmy    ewolucji......................

15.5.Dowody    ewolucji.........................
Opinie książki Biologia. Repetytorium od A do Z - poziom rozszerzony

Brak opinii.

Aby dodać swoją opinię, musisz się zalogować.

Koszyk

jest pusty

Logowanie


Darmowa Wysyłka

Brakuje 1000.00 zł do darmowej wysyłki poprzez:

- kurierska usługa DPD (przelew na konto),
- Poczta Ekonomiczna (przelew),

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach, podaj swój adres e-mail.


Podaj swj e-mail:
W każdej chwili można się wypisać z listy newslettera. Nikomu nie udostępniamy adresów e-mail z naszej bazy.

Polecamy
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Strona główna  |   Twoje konto  |   Oferta  |   Nowości  |   Partnerzy  |   Koszyk  |   Mapa witryny  |   O Księgarni  |   Polityka prywatności  |   Kontakt
Copyright © Księgarnia Warszawa WAWA

Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.