GEODEZJA II, ANDRZEJ JAGIELSKI - 2020R.

GEODEZJA II, ANDRZEJ JAGIELSKI - 2020R.

Cena: 56.00 zł
Cena: 53.20 zł
autor:Andrzej Jagielski
ISBN:978-83-936926-3-7
Wydawnictwo:Geodpis Wydawnictwo
Ilość stron:528
Wydanie:2020
Format:160X225
Oprawa:MIĘKKA
Słowo wstępne
Oddając do dyspozycji Czytelników czwarte wydanie podręcznika Geodezja II, starałem
się uwzględnić zarówno wiadomości z zakresu klasycznej geodezji, jak również zmiany
z zakresu nowych technik pomiarowych, przepisów prawnych i standardów aktualnie
obowiązujących w geodezji i kartografii. Szczególnie radykalne zmiany, będące efektem
wprowadzenia w życie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej
(aktualny tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 177), nastąpiły w zakresie standardów
technicznych. Z artykułu 35 tej ustawy wynika, że określone akty wykonawcze
związane z informacjami przestrzennymi tracą prawomocność i są uznawane za uchylone
od dnia 8 czerwca 2012 r. Dotyczy to szczególnie istotnych dla wcześniejszej praktyki
geodezyjnej rozporządzeń, na mocy których instrukcje z serii O, G, K były obligatoryjnymi
standardami technicznymi obowiązującymi w geodezji i kartografii.
W myśl kluczowej dla funkcjonowania zawodowego geodetów, wielokrotnie poprawianej
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r. poz. 177) na podstawie zawartych w tekście ustawy delegacji, zamiast instrukcji
jako standardy techniczne obowiązują odpowiednie rozporządzenia ministerialne.
W porównaniu z wymaganiami instrukcji przepisy rozporządzeń wprowadzają wiele istotnych
zmian. Z tego względu warto zalecić Czytelnikom pobranie na własny użytek z witryny
„Internetowy System Aktów Prawnych” (http:/prawo.sejm.gov.pl) pełnych tekstów
wyżej wspomnianych ustaw oraz rozporządzeń związanych tematycznie z omawianymi
zagadnieniami.
Podręcznik Geodezja II składa się z szesnastu rozdziałów, z których część obejmuje
podstawowe wiadomości z takich działów geodezji ogólnej jak: czynniki decydujące
o jednolitości prac geodezyjnych na terenie Polski, kwestie związane ze szczegółowymi
i pomiarowymi osnowami geodezyjnymi, począwszy od aktualnie stosowanych technologii
ich zakładania, poprzez projektowanie, stabilizację punktów, pomiar i obliczenie.
Głównie z myślą o nauczaniu w technikum geodezyjnym, gdzie rachunek wyrównawczy
nie stanowi odrębnego przedmiotu, lecz jest połączony z geodezją, w podręczniku
znalazł się rozdział dotyczący wyrównania obserwacji oraz rozdział poświęcony metodom
obliczeń geodezyjnych, w którym niejako „odświeżyłem” nieco zapomniany w ostatnich
latach, lecz dogodny do prowadzenia obliczeń geodezyjnych, rachunek krakowianowy,
którego twórcą był profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Tadeusz Banachiewicz
(1882-1954).
Trzecią grupę zagadnień ujętych w tej książce stanowią wiadomości dotyczące niwelacji
trygonometrycznej i tachimetrii. Ostatnia część podręcznika została poświęcona mapom
ze szczególnym uwzględnieniem wektorowej mapy zasadniczej, generowanej w systemie
teleinformatycznym na podstawie założonych uprzednio baz danych.
Pragnę w tym miejscu ponowić serdeczne podziękowania dla Pana Profesora Józefa
Belucha z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie za życzliwą ocenę, cenne korekty
i wskazówki dotyczące I wydania tego podręcznika, uwzględniane także w jego dalszych
edycjach.
Andrzej Jagielski

powrót do GEODEZJA II, ANDRZEJ JAGIELSKI - 2020R. ->