Szukaj

 


Kategorie


Wydawnictwa


Polecamy

 

Książka Geodpis A. Jagielski Wydawnictwo

GEODEZJA II, ANDRZEJ JAGIELSKI - 2020R.

GEODEZJA II, ANDRZEJ JAGIELSKI - 2020R.

Cena tradycyjna: 56.00 zł
Cena promocyjna: 53.20 zł
Oszczędzasz: 2.80 zł /-5%/
niedostępna
Autor:Andrzej Jagielski,
ISBN:978-83-936926-3-7
Wydawnictwo:Geodpis Wydawnictwo
Ilość stron:528
Wydanie:2020
Wydanie (nr):2020
Format:160X225
Oprawa:MIĘKKA
Słowo wstępne
Oddając do dyspozycji Czytelników czwarte wydanie podręcznika Geodezja II, starałem
się uwzględnić zarówno wiadomości z zakresu klasycznej geodezji, jak również zmiany
z zakresu nowych technik pomiarowych, przepisów prawnych i standardów aktualnie
obowiązujących w geodezji i kartografii. Szczególnie radykalne zmiany, będące efektem
wprowadzenia w życie ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej
(aktualny tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 177), nastąpiły w zakresie standardów
technicznych. Z artykułu 35 tej ustawy wynika, że określone akty wykonawcze
związane z informacjami przestrzennymi tracą prawomocność i są uznawane za uchylone
od dnia 8 czerwca 2012 r. Dotyczy to szczególnie istotnych dla wcześniejszej praktyki
geodezyjnej rozporządzeń, na mocy których instrukcje z serii O, G, K były obligatoryjnymi
standardami technicznymi obowiązującymi w geodezji i kartografii.
W myśl kluczowej dla funkcjonowania zawodowego geodetów, wielokrotnie poprawianej
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 r. poz. 177) na podstawie zawartych w tekście ustawy delegacji, zamiast instrukcji
jako standardy techniczne obowiązują odpowiednie rozporządzenia ministerialne.
W porównaniu z wymaganiami instrukcji przepisy rozporządzeń wprowadzają wiele istotnych
zmian. Z tego względu warto zalecić Czytelnikom pobranie na własny użytek z witryny
„Internetowy System Aktów Prawnych” (http:/prawo.sejm.gov.pl) pełnych tekstów
wyżej wspomnianych ustaw oraz rozporządzeń związanych tematycznie z omawianymi
zagadnieniami.
Podręcznik Geodezja II składa się z szesnastu rozdziałów, z których część obejmuje
podstawowe wiadomości z takich działów geodezji ogólnej jak: czynniki decydujące
o jednolitości prac geodezyjnych na terenie Polski, kwestie związane ze szczegółowymi
i pomiarowymi osnowami geodezyjnymi, począwszy od aktualnie stosowanych technologii
ich zakładania, poprzez projektowanie, stabilizację punktów, pomiar i obliczenie.
Głównie z myślą o nauczaniu w technikum geodezyjnym, gdzie rachunek wyrównawczy
nie stanowi odrębnego przedmiotu, lecz jest połączony z geodezją, w podręczniku
znalazł się rozdział dotyczący wyrównania obserwacji oraz rozdział poświęcony metodom
obliczeń geodezyjnych, w którym niejako „odświeżyłem” nieco zapomniany w ostatnich
latach, lecz dogodny do prowadzenia obliczeń geodezyjnych, rachunek krakowianowy,
którego twórcą był profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie Tadeusz Banachiewicz
(1882-1954).
Trzecią grupę zagadnień ujętych w tej książce stanowią wiadomości dotyczące niwelacji
trygonometrycznej i tachimetrii. Ostatnia część podręcznika została poświęcona mapom
ze szczególnym uwzględnieniem wektorowej mapy zasadniczej, generowanej w systemie
teleinformatycznym na podstawie założonych uprzednio baz danych.
Pragnę w tym miejscu ponowić serdeczne podziękowania dla Pana Profesora Józefa
Belucha z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie za życzliwą ocenę, cenne korekty
i wskazówki dotyczące I wydania tego podręcznika, uwzględniane także w jego dalszych
edycjach.
Andrzej Jagielskizobacz spis treści

zobacz fragment książki

Słowo wstępne ....................................................................................................................... 9
Rozdział 1: Podstawy jednolitości prac geodezyjnych na terenie Polski ....................... 11
1.1. Założenia ogólne ........................................................................................................ 11
1.2. Powierzchnie odniesienia i układy współrzędnych ................................................... 13
1.2.1. Elipsoida odniesienia ........................................................................................................... 13
1.2.2. Geoida .................................................................................................................................. 15
1.2.3. Globalne układy współrzędnych ......................................................................................... 17
1.3. Wprowadzenie do problematyki odwzorowań kartograficznych .............................. 22
1.4. Międzynarodowy System Odniesienia (ITRS) i układ europejski (ETRF) ............... 26
1.5. Wybrane układy współrzędnych prostokątnych stosowane w Polsce ....................... 29
1.5.1. Układ współrzędnych prostokątnych „1942” ...................................................................... 29
1.5.2. Układy współrzędnych „1965” i GUGiK -80 ...................................................................... 30
1.5.3. Układy współrzędnych: PL-1992, PL-2000 ........................................................................ 34
1.5.4. Układ UTM .......................................................................................................................... 36
1.5.5. Odniesienia prac grawimetrycznych i magnetycznych ....................................................... 37
1.6. Układy wysokościowe stosowane w Polsce .............................................................. 37
1.7. Standardy geodezyjne ................................................................................................ 41
1.7.1. Wprowadzenie ..................................................................................................................... 41
1.7.2. Standardy techniczne zawarte w aktach wykonawczych do ustawy Pgik ........................... 42
1.7.3. Normy .................................................................................................................................. 45
1.8. Zakres prac geodezyjnych i kartograficznych ........................................................... 49
1.9. Państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny ......................................................... 51
1.10. Osnowa geodezyjna i jej podział ............................................................................. 54
1.10.1. Rodzaje osnów ................................................................................................................... 54
1.10.2. Podstawowa osnowa pozioma ........................................................................................... 58
1.10.3. Podstawowa osnowa wysokościowa.................................................................................. 65
1.10.4. Szczegółowa osnowa pozioma .......................................................................................... 66
1.10.5. Szczegółowa osnowa wysokościowa ................................................................................ 67
1.10.6. Sytuacyjna osnowa pomiarowa ......................................................................................... 69
1.10.7. Wysokościowa osnowa pomiarowa ................................................................................... 71 Rozdział 2: Technologie zakładania osnowy poziomej .................................................... 73
2.1. Wprowadzenie do tematyki technologii zakładania osnowy poziomej ..................... 73
2.2. Triangulacja ............................................................................................................... 75
2.2.1. Wiadomości wstępne ........................................................................................................... 75
2.2.2. Czworobok geodezyjny ....................................................................................................... 76
2.2.3. Układ centralny .................................................................................................................... 78
2.2.4. Łańcuch trójkątów ............................................................................................................... 79
2.2.5. Sieci powierzchniowe .......................................................................................................... 81
2.2.6. Równania poprawek obserwacji kątowych ......................................................................... 81
2.3. Trilateracja ................................................................................................................. 84
2.4. Sieci kątowo-liniowe ................................................................................................. 86
2.5. Poligonizacja .............................................................................................................. 87
2.6. Satelitarne systemy pozycjonowania ......................................................................... 90
2.6.1. Informacje wstępne o GPS .................................................................................................. 90
2.6.2. Składniki systemu ................................................................................................................ 92
2.6.3. Emisja sygnałów .................................................................................................................. 94
2.6.4. Zasada wyznaczania położenia ............................................................................................ 95
2.6.5. Odbiorniki GPS ................................................................................................................... 99
2.6.6. Systemy GLONASS i Galileo, BeiDou ............................................................................. 101
2.6.7. Geodezyjne metody pomiaru przy użyciu technologii satelitarnych ................................. 105
2.6.8. System precyzyjnego pozycjonowania satelitarnego ASG-EUPOS .................................. 108
2.7. Wymagania dotyczące osnów poziomych ............................................................... 116
2.7.1. Podstawowa pozioma osnowa geodezyjna ........................................................................ 116
2.7.2. Szczegółowa pozioma osnowa geodezyjna ....................................................................... 118
2.7.3. Pomiarowa osnowa pozioma (sytuacyjna) ........................................................................ 121
Rozdział 3: Technologie zakładania osnowy wysokościowej ........................................ 123
3.1. Niwelacja geometryczna .......................................................................................... 123
3.2. Niwelacja trygonometryczna .................................................................................... 124
3.3. Niwelacja hydrostatyczna ........................................................................................ 126
3.4. Satelitarne pomiary wysokościowe (niwelacja satelitarna) ..................................... 128
3.5. Wymagania dotyczące geodezyjnych osnów wysokościowych .............................. 131
3.5.1. Podstawowa wysokościowa osnowa geodezyjna .............................................................. 131
3.5.2. Szczegółowa wysokościowa osnowa geodezyjna ............................................................. 134
3.5.3. Wysokościowa osnowa pomiarowa ................................................................................... 136
Rozdział 4: Projektowanie osnów szczegółowych .......................................................... 138
4.1. Projektowanie szczegółowej osnowy poziomej ....................................................... 138
4.1.1. Zasady ogólne projektowania ............................................................................................ 138
4.1.2. Zebranie i analiza istniejących materiałów geodezyjno-kartograficznych ........................ 140
4.1.3. Opracowanie założeń projektu technicznego ..................................................................... 141
4.1.4. Wywiad terenowy .............................................................................................................. 144
4.1.5. Projekt techniczny sieci osnowy poziomej ........................................................................ 146
4.1.6. Sposoby wstępnego badania konstrukcji sieci ................................................................... 147
4.2. Projektowanie osnowy wysokościowej ................................................................... 152
4.2.1. Zebranie i analiza i materiałów geodezyjno-kartograficznych .......................................... 152
4.2.2. Założenia projektu technicznego ....................................................................................... 152
4.2.3. Wywiad terenowy .............................................................................................................. 153
4.2.4. Opracowanie projektu technicznego .................................................................................. 154
Rozdział 5: Stabilizacja punktów osnowy geodezyjnej ................................................. 156
5.1. Zasady ogólne osadzania znaków geodezyjnych ..................................................... 156
5.2. Znaki geodezyjnej osnowy poziomej ....................................................................... 162
5.2.1. Stabilizacja punktów poziomej osnowy podstawowej ...................................................... 162
5.2.2. Znaki poziomej osnowy szczegółowej (klasy. 3) .............................................................. 164
5.2.3. Znaki poziomej osnowy pomiarowej ................................................................................ 168
5.2.4. Odtwarzanie i wznawianie punktów poziomej osnowy szczegółowej ............................. 169
5.2.5. Osnowa pozioma odtwarzalna .......................................................................................... 171
5.3. Znaki geodezyjnej osnowy wysokościowej ............................................................. 172
Rozdział 6: Pomiar osnowy poziomej ............................................................................. 175
6.1. Zasady wykonywania pomiaru osnów geodezyjnych .............................................. 175
6.1.1. Wprowadzenie ................................................................................................................... 175
6.1.2. Wymagania dotyczące pomiaru osnów poziomych w rozp. osn. i rozp. stand. ................ 176
6.2. Pomiary klasyczne osnów poziomych ..................................................................... 180
6.2.2. Pomiar kątów poziomych ................................................................................................. 180
6.2.2. Teodolity stosowane do pomiaru kątów osnowy poziomej kl. 3 ...................................... 181
6.2.3. Metoda kierunkowa ........................................................................................................... 183
6.2.4. Metody kątowe .................................................................................................................. 188
6.3. Mimośrodowy pomiar kątów ................................................................................... 190
6.3.1. Wyznaczenie elementów mimośrodu ................................................................................ 190
6.3.2. Dośrodkowanie obserwacji mimośrodowych .................................................................... 195
6.4. Przeniesienie współrzędnych, punkty kierunkowe .................................................. 197
6.4.1. Znaczenie punktów przeniesienia współrzędnych ............................................................ 197
6.4.2. Wymagania dokładnościowe i konstrukcja siatek przeniesienia ....................................... 198
6.4.3. Punkty kierunkowe ............................................................................................................ 202
6.5. Pomiary liniowe osnów poziomych ......................................................................... 203
6.5.1. Metody pomiaru odległości i wymagane dokładności ....................................................... 203
6.5.2. Pomiar długości boków osnowy poziomej ........................................................................ 204
6.5.3. Obliczenie poprawek odległości oraz zredukowanej długości boku ................................. 206
6.5.4. Sprawdzanie dalmierzy ...................................................................................................... 209
6.6. Dalmierze elektromagnetyczne ................................................................................ 209
Rozdział 7: Pomiar osnowy wysokościowej metodą niwelacji geometrycznej ............ 216
7.1. Sprzęt pomiarowy stosowany do niwelacji osnowy podstawowej .......................... 216
7.1.1. Niwelatory optyczne .......................................................................................................... 217
7.1.2. Łaty do niwelacji precyzyjnej i ich wyposażenie .............................................................. 220
7.2. Niwelatory kodowe .................................................................................................. 221
7.3. Niwelacja osnowy wysokościowej .......................................................................... 227
Rozdział 8: Podstawy rachunku wyrównawczego i metod obliczeń geodezyjnych .... 231
8.1. Błędy obserwacji geodezyjnych ............................................................................... 231
8.2. Zasady obliczeń geodezyjnych ................................................................................. 234
8.2.1. Zaokrąglanie liczb .............................................................................................................. 234
8.2.2. Działania na liczbach przybliżonych (reguły Kryłowa – Bradisa) .................................... 234
8.3. Prawo przenoszenia się błędów średnich ................................................................. 235
8.4. Przykłady zastosowań prawa przenoszenia się błędów średnich ............................. 238
8.5. Wyrównanie spostrzeżeń bezpośrednich ................................................................. 245
8.5.1. Wyrównanie spostrzeżeń bezpośrednich jednakowo dokładnych ..................................... 245
8.5.2. Wyrównanie spostrzeżeń bezpośrednich niejednakowo dokładnych ................................ 248
8.6. Wyrównanie par spostrzeżeń ................................................................................... 250
8.7. Wyrównanie spostrzeżeń pośredniczących .............................................................. 253
8.8. Wyrównanie spostrzeżeń zawarunkowanych ........................................................... 261
Rozdział 9: Elementy rachunków za pomocą wyznaczników i liczb zespołowych ........... 267
9.1. Pojęcia tablic liczbowych i liczb zespołowych ........................................................ 267
A) WYZNACZNIKI
9.2. Tablica liczbowa i wyznacznik ................................................................................ 268
9.3. Obliczanie wartości wyznaczników drugiego i trzeciego stopnia ........................... 270
9.4. Minory i kofaktory ................................................................................................... 271
9.5. Własności wyznaczników ........................................................................................ 273
9.6. Obliczanie wyznaczników wyższych stopni ............................................................ 275
9.7. Zastosowanie wyznaczników do rozwiązywania układów równań liniowych ........ 278
9.7.1. Rozwiązanie układu równań za pomocą kofaktorów ........................................................ 278
9.7.2. Rozwiązanie układów równań za pomocą tabel zerujących .............................................. 279
B) MACIERZE
9.8. Wiadomości wprowadzające .................................................................................... 281
9.9. Rodzaje macierzy ..................................................................................................... 282
9.10. Równość macierzy, dodawanie i odejmowanie macierzy, mnożenie macierzy przez liczbę 283
9.11. Iloczyn macierzy .................................................................................................... 284
9.12. Odwrotność macierzy ............................................................................................ 286
9.12.1. Pojęcie odwrotności macierzy ......................................................................................... 286
9.12.2. Obliczenie odwrotności macierzy kwadratowej przy pomocy wyznaczników ............... 286
9.12.3. Obliczenie odwrotności macierzy symetrycznej za pomocą rozkładu na czynniki trójkątne 287
9.13. Zastosowanie odwrotności macierzy do rozwiązywania układów równań liniowych 290
9.14. Zarys wyrównania spostrzeżeń pośredniczących w ujęciu macierzowym ............ 291
9.15. Zarys wyrównania spostrzeżeń zawarunkowanych w ujęciu macierzowym ......... 295
9.16. Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel do obliczeń macierzowych ........... 297
9.16.1. Transponowanie macierzy ............................................................................................... 297
9.16.2. Obliczanie wyznacznika tablicy kwadratowej ................................................................. 298
9.16.3. Obliczanie iloczynu macierzowego ................................................................................. 298
9.16.4. Obliczanie odwrotności macierzy .................................................................................... 299
9.16.5. Rozwiązywanie układów równań liniowych ................................................................... 299
9.17. Wyrównanie spostrzeżeń pośredniczących w Excelu ............................................ 300
9.18. Wyrównanie spostrzeżeń zawarunkowanych w Excelu ........................................ 301
C) KRAKOWIANY
9.19. Informacje wstępne o krakowianach ...................................................................... 303
9.20. Podstawowe działania krakowianowe ................................................................... 306
9.20.1. Równość, dodawanie i odejmowanie, mnożenie krakowianów przez liczbę .................. 306
9.20.2. Iloczyn dwóch krakowianów ........................................................................................... 306
9.20.3. Kwadrat krakowianu ....................................................................................................... 308
9.20.4. Iloczyn trzech krakowianów ........................................................................................... 309
9.20.5. Rozkład krakowianu na dwa czynniki kanoniczne trójkątne .......................................... 309
9.20.6. Pierwiastek krakowianowy .............................................................................................. 310
9.20.6. Odwrotność (inwers) krakowianu ................................................................................... 312
9.21. Zastosowanie krakowianów do rozwiązywania układów równań liniowych ........ 315
9.21.1. Rozwiązywanie układów równań liniowych metodą nieoznaczoną ............................... 315
9.21.2. Rozwiązywanie symetrycznych układów równań liniowych ......................................... 318
9.22. Wyrównanie spostrzeżeń pośredniczących w ujęciu krakowianowym ................. 319
9.23. Wyrównanie spostrzeżeń zawarunkowanych w ujęciu krakowianowym .............. 326
Rozdział 10: Wcięcia.......................................................................................................... 331
10.1. Istota wcięć ............................................................................................................ 331
10.2. Kątowe wcięcie w przód ........................................................................................ 332
10.2.1. Konstrukcja wcięcia ........................................................................................................ 332
10.2.2. Klasyczne rozwiązanie kątowego wcięcia w przód ........................................................ 332
10.2.3. Obliczenie kątowego wcięcia w przód za pomocą symboli S. Hausbrandta .................. 333
10.2.4. Ocena dokładności wcięcia w przód ............................................................................... 334
10.3. Kierunkowe wcięcie w przód ................................................................................. 337
10.4. Wcięcie liniowe ...................................................................................................... 338
10.5. Wcięcie kątowo – liniowe (kombinowane) ........................................................... 341
10.6. Wcięcie wstecz ....................................................................................................... 343
10.7. Zadanie Hansena .................................................................................................... 352
10.7.1. Rozwiązanie zadania Hansena za pomocą symboli rachunkowych S. Hausbrandta ...... 353
10.7.2. Rozwiązanie zadania Hansena za pomocą kątów pomocniczych φ i ψ .......................... 354
10.8. Uogólnione zadanie Hansena (zadanie Mareka) .................................................... 355
10.9. Wyznaczenie grup punktów, wcięcia wielokrotne ................................................. 356
10.10. Stanowiska swobodne .......................................................................................... 362
10.10.1. Obliczenie i wyrównanie stanowisk swobodnych ......................................................... 362
10.10.2. Obliczenie współrzędnych stanowisk swobodnych za pomocą programu
komputerowego WinKalk ............................................................................................... 365
10.11. Konstrukcja geometryczna określająca położenie punktu ................................... 367
Rozdział 11: Wybrane zagadnienia z dziedziny obliczeń osnów geodezyjnych........... 369
11.1. Opracowanie wyników pomiaru osnów poziomych przed wyrównaniem sieci .... 369
11.1.1. Założenia ogólne opracowania materiału obserwacyjnego osnowy poziomej ................ 369
11.1.2. Ocena dokładności pomierzonych kierunków lub kątów poziomych ............................. 370
11.1.3. Ocena dokładności pomierzonych długości boków ........................................................ 371
11.1.4. Kontrola jakości prac związanych z zakładaniem osnów geodezyjnych ........................ 371
11.2. Opracowanie wyników pomiaru osnów wysokościowych przed wyrównaniem sieci . 372
11.3. Wymagania dotyczące obliczania osnów geodezyjnych wg rozp. osn................... 374
11.3.1. Obliczenie podstawowej poziomej osnowy geodezyjnej ................................................ 375
11.3.2. Obliczenie podstawowej wysokościowej osnowy geodezyjnej ...................................... 375
11.3.3. Obliczenie szczegółowej poziomej i wysokościowej osnowy geodezyjnej .................... 375
11.3.4. Dokumentacja wyrównania sieci ..................................................................................... 376
11.4. Wyrównanie osnów metodami przybliżonymi ....................................................... 376
11.4.1. Zasady ogólne wyrównywania sieci geodezyjnych ......................................................... 377
11.4.2. Wyrównanie pojedynczego ciągu niwelacyjnego, nawiązanego obustronnie ................. 376
11.4.3. Przybliżone wyrównanie sieci niwelacyjnych metodą punktów węzłowych ................. 378
11.4.4. Wyrównanie sieci poligonowych metodą punktów węzłowych ..................................... 380
11.5. Wyrównanie ścisłe osnów wysokościowych ......................................................... 386
11.5.1. Wyrównanie osnów wysokościowych metodą pośredniczącą ........................................ 386
11.5.2. Wyrównanie osnów wysokościowych metodą warunkową ............................................ 388
11.6. Podstawy wyrównania ścisłego osnów poziomych ............................................... 391
Rozdział 12: Transformacja współrzędnych na płaszczyźnie........................................ 403
12.1. Transformacja metodą Helmerta ............................................................................ 403
12.1.1. Założenia ogólne transformacji współrzędnych na płaszczyźnie .................................... 403
12.1.2. Transformacja współrzędnych przy dwóch punktach dostosowania ............................... 405
12.1.3. Transformacja przy więcej niż dwóch punktach dostosowania ....................................... 407
12.2. Transformacja afiniczna ......................................................................................... 410
Rozdział 13: Niwelacja trygonometryczna ..................................................................... 414
13.1. Wiadomości wstępne .............................................................................................. 414
13.2. Wpływ krzywizny Ziemi i refrakcji na trygonometryczny pomiar wysokości ...... 415
13.2.1. Wpływ krzywizny Ziemi na pomiary wysokościowe ...................................................... 415
13.2.2. Wpływ pionowej refrakcji atmosferycznej na pomiary wysokościowe .......................... 416
13.2.3. Współczynnik refrakcji k ................................................................................................. 419
13.3. Zastosowanie niwelacji trygonometrycznej do wyznaczania wysokości punktów
poziomej osnowy szczegółowej .............................................................................. 420
13.3.1. Wyznaczenie wysokości instrumentu i sygnału celowniczego ....................................... 420
13.3.2. Wyznaczenie wysokości stolika i innych elementów wieży triangulacyjnej .................. 422
13.3.3. Mimośrodowy pomiar kątów pionowych ........................................................................ 423
13.3.4. Wyznaczenie wysokości punktów osnowy poziomej ...................................................... 425
13.4. Wyznaczanie odległości pionowych i względnych wysokości obiektów .............. 425
13.5. Trygonometryczne wyznaczanie bezwzględnych wysokości punktów ................. 427
13.5.1. Wyznaczanie wysokości punktu położonego na obiekcie dostępnym do pomiaru
odległości d ..................................................................................................................... 427
13.5.2. Wyznaczenie wysokości punktu niedostępnego, bez możliwości pomiaru odległości d ... 428
13.6. Przestrzenne wcięcie w przód ................................................................................ 430
13.7. Trygonometryczny pomiar ciągów wysokościowych ............................................ 431
13.8. Zastosowanie niwelacji trygonometrycznej do badania pionowości budowli
wysmukłych ............................................................................................................ 435
Rozdział 14: Tachimetria ................................................................................................. 439
14.1. Wiadomości ogólne ................................................................................................ 439
14.2. Osnowa pomiaru tachimetrycznego ....................................................................... 442
14.3. Tachimetryczny pomiar rzeźby terenu ................................................................... 444
14.3.1. Sprzęt tachimetryczny ...................................................................................................... 445
14.3.2. Czynności wstępne poprzedzające właściwy pomiar tachimetryczny ............................ 445
14.3.3. Czynności poszczególnych członków zespołu tachimetrycznego .................................. 446
14.3.4. Rozprowadzanie pikiet podczas pomiaru rzeźby terenu ................................................. 447
14.4. Szkic i dziennik tachimetryczny ............................................................................ 450
14.5. Tachimetryczne prace kameralne .......................................................................... 453
14.6. Kreślenie warstwic za pomocą programu MikroMap ........................................... 456
14.7. Kompletowanie operatu z pomiaru tachimetrycznego ........................................... 457
Rozdział 15: Tachimetry .................................................................................................. 459
15.1. Wprowadzenie ......………...................................................................................... 459
15.2. Tachimetry optyczne .............................................................................................. 460
15.2.1. Tachimetry zwykłe .......................................................................................................... 460
15.2.2. Tachimetry diagramowe .................................................................................................. 465
15.2.3. Tachimetry optyczne z dalmierzami dwuobrazowymi .................................................... 467
15.3. Tachimetry elektroniczne ....................................................................................... 470
15.4. Ważniejsze kierunki udoskonalania tachimetrów elektronicznych ....................... 476
15.4.1. Informacje ogólne ............................................................................................................ 476
15.4.2. Pomiary bez reflektora zwrotnego ................................................................................... 477
15.4.3. Unowocześnienie wyświetlacza i klawiatury .................................................................. 479
15.4.4. Rejestracja danych, komunikacja .................................................................................... 480
15.4.5. Celowanie automatyczne ................................................................................................. 479
15.4.6. Zasilanie tachimetrów ...................................................................................................... 483
15.4.7. Współpraca tachimetrów z systemami pozycjonowania satelitarnego ............................ 485
15.4.8. Skanowanie laserowe ...................................................................................................... 486
Rozdział 16: Mapy ............................................................................................................ 489
16.1. Definicja i właściwości mapy ................................................................................ 489
16.2. Godła map topograficznych w podziale Międzynarodowej Mapy Świata ............ 492
16.3. Godła map topograficznych i mapy zasadniczej w układzie „1965” ..................... 494
16.4. Godła mapy w układach: PL-2000 i PL-1992 ........................................................ 499
16.5. Mapa numeryczna .................................................................................................. 502
16.6. Mapa zasadnicza wg rozporządzeń: BDOT599, GESUT. EGiB ........................... 507
16.6.1. Definicja i znaczenie mapy zasadniczej .......................................................................... 507
16.6.2. Baza danych BDOT500 ................................................................................................... 509
16.6.3. Powiatowa baza danych GESUT ..................................................................................... 518
16.6.4. Baza danych EGiB ........................................................................................................... 527
Bibliografia ........................................................................................................................
Opinie książki GEODEZJA II, ANDRZEJ JAGIELSKI - 2020R.

Brak opinii.

Aby dodać swoją opinię, musisz się zalogować.

Koszyk

jest pusty

Logowanie


Darmowa Wysyłka

Brakuje 1000.00 zł do darmowej wysyłki poprzez:

- kurierska usługa DPD (przelew na konto),

Newsletter

Jeżeli chcesz otrzymywać od nas informacje o nowościach, podaj swój adres e-mail.


Podaj swj e-mail:
W każdej chwili można się wypisać z listy newslettera. Nikomu nie udostępniamy adresów e-mail z naszej bazy.

Polecamy
 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z
Strona główna  |   Twoje konto  |   Oferta  |   Nowości  |   Partnerzy  |   Koszyk  |   Mapa witryny  |   O Księgarni  |   Polityka prywatności  |   Kontakt
Copyright © Księgarnia Warszawa WAWA

Powiadomienie o plikach cookies
[x] Nie pokazuj więcej
Uprzejmie informujemy, iż niniejsza witryna korzysta z plików cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na korzystanie z plików cookies. Dowiedz się więcej, czytając Politykę prywatności.