Rysunki geodezyjne z elementami topografii i kartografii, Andrzej Jagielski

Rysunki geodezyjne z elementami topografii i kartografii, Andrzej Jagielski

Cena: 51.99 zł
Cena: 49.39 zł
autor:Andrzej Jagielski
ISBN:978-83-936926-6-8
Wydawnictwo:Geodpis Wydawnictwo
Ilość stron:305
Wydanie:2017
Format:B5
Oprawa:miękka klejona

INFORMACJA O NOWYM WYDANIU PODRĘCZNIKA „RYSUNKI GEODEZYJNE”
Szanowni Państwo!
Z przyjemnością informujemy o ukazaniu się w marcu 2017 r. nowego drugiego wydania podręcznika „Rysunki geo­dezyjne", uwzględniającego założenia podstawy programowej nauczania dla zawodu technik geodeta o oznaczeniu 311104. Nowością II wydania książki są kolorowe rysunki znaków kartograficznych mapy zasadniczej, map topograficznych i róż­nego rodzaju map jednostkowych
Z poważaniem: Wydawnictwo GEODPIS

Wstęp do wydania II
Wydanie I książki Rysunki geodezyjne z elementami topografii i kartografii z r. 2008 wyczerpało się, zaś treść tego podręcznika zwłaszcza w zakresie standardów sporządzania map wielkoskalowych uległa w znacznym stopniu dezaktualizacji wskutek utraty charakteru obligatoryjnego technicznych instrukcji geodezyjnych, których przepisy przestały obowiązywać
od dnia 8 czerwca 2012 r. Od tej daty, zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne, zamiast instrukcji wydawanych przez Głównego Geodetę Kraju wykonawców prac
geodezyjnych zaczęły obowiązywać standardy techniczne zawarte w odpowiednich rozporządzeniach wydawanych przez Radę Ministrów i wytypowanych ministrów resortowych. Szczególne istotne znaczenie dla czynności związanych ze sporządzaniem geodezyjnych opracowań graficznych mają następujące wykonawcze akty prawne:
1) rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów
topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2028),
2) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 września 2012 r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów (Dz.
U. z 2012 r., poz. 1246),
3) rozporządzenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników
tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2011 r. nr 263, poz. 1572),
4) rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 352),
5) rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych (Dz. U. z 2011 r. Nr 279 poz. 1642),
6) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2011 r. w sprawie rodzajów kartograficznych opracowań
tematycznych i specjalnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 222 poz. 1328),
7) rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. „w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziałów
nieruchomości” (Dz. U. z 2004 r. nr 268 poz. 2663),
8) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (Dz. U. z 2003 r. Nr 164, poz. 1587),
9) rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji
gruntów i budynków (Dz. U. z 2001 r. nr 38 poz. 454, tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1034),
10) rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z
dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczania nieruchomości (Dz. U. z 1999 r. nr 45 poz. 453),
11) rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i
zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie
(Dz. U. nr 25 z dnia 13 marca 1995 r. poz. 133).
Aktualne (na luty 2017 r.) przepisy związane ze sporządzaniem geodezyjnych dokumentów graficznych: map, planów, szkiców i profili zostały uwzględnione w treści nowego wydania tej książki.

powrót do Rysunki geodezyjne z elementami topografii i kartografii, Andrzej Jagielski ->